Facebook YouTube Instagram

Vyprávíme, hrajeme, kreslíme a vytleskáváme pohádku

6. prosince 2022

Na cestě k rozvoji předčtenářských dovedností neslyšících dětí

Na cestě k rozvoji jazyka a předčtenářských dovedností pomáhají dětem se sluchovým postižením také odborné pracovnice Centra pro dětský sluch Tamtam. Jak využívají pohádky, básničky, obrázkové knížky, skládačky a s jakými dalšími pomůckami a postupy pracují, to nám přiblížily kolegyně z pracovišť Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Praze, Ostravě a Pardubicích. Z popsaných aktivit vybíráme:

Inspirace z Prahy

V Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi (SAS) v Praze věnujeme jazykovému rozvoji úvodní část Socioterapeutických skupin. Pravidelně pracujeme s básničkami doplněnými o pohyb a znaky. Básničky dostanou rodiče domů, aby si je mohli s dětmi opakovat. Vyprávíme si pohádku nebo pohádkový příběh, opět doplněný o znaky. Předřečové dovednosti dále trénujeme i při individuálních činnostech s dětmi. Pracujeme s obrázkovými knihami, s knihami z výukového systému Kouzelné čtení s Albi tužkou, skládáme příběhy pomocí obrázků. Využíváme hry Čtu slova, Krtečkova zahrádka, Story Cubes, Topologo Visio, Tell me a knihy ABECEDA: písmena a slova jsou hračka, obrázkové čtení Pohádky a bajky k povídání aj.

SAS Praha/©CDS Tamtam

Při vyprávění pohádek občas zvolíme dramatizaci prostřednictvím loutek. Pohádky jsou doplněné také o obrázky, které na příběh navazují. Jde většinou o známé příběhy, ale některé si i sami vymýšlíme. Obrázky nám slouží zejména k pojmenovávání předmětů, činností a jevů, které jsou na nich znázorněny. Dále se zaměřujeme na kategorizaci a třídění věcí podle nadřazených pojmů. Klademe důraz na vysvětlení účelu známých věcí a pojmů (ptáme se, k čemu věci slouží, jaké jsou barvy, kde je můžeme spatřit apod.).

Bubínky a další nástroje/Shutterstock.com

Často používáme také různé hudební nástroje (bubínky, dřívka, triangl, kytaru apod.), pomocí nichž rozvíjíme sluchové vnímání a rytmizaci. Kromě rozvoje rytmizace zpěvem, hrou na hudební nástroje a říkankami, pracujeme také s vlastním tělem (rytmické tleskání, dupání a pleskání do stehen.)

Inspirace z Ostravy

I v SAS Ostrava používáme krátké, rytmické říkanky a básničky podpořené znaky, obrázky či pohybem a také písničky. O obrázcích si povídáme, prohlížíme si knížky a komentujeme, co děti vidí. Pracujeme i s obrázky s popiskem a rozvíjíme globální čtení. Motivujeme rodiče ke společnému prohlížení knížek a učení se básničkám a říkankám doma. Učíme se také o tom, jak s knihou pracovat – kde ji najít, jak se k ní chovat, kam ji zase uklidit. Při aktivitách rozvíjíme slovní a znakovou zásobu – hledáme synonyma, antonyma, popisujeme věci.

SAS Ostrava/©CDS Tamtam

Pro rozvoj zrakové i sluchové paměti zařazujeme například Kimovy hry, schovávání předmětů, zapamatování si seznamu slov/znaků, sledujeme, co se změnilo. Pracujeme s rytmem – trénujeme zapamatování si rytmu, opakování rytmu. U zvuků děti určují, o jaký zvuk jde, hledají ozvučené předměty aj. Rozvíjíme i jejich schopnost zrakové diferenciace – hledají stejné obrázky, rozdíly na dvou téměř totožných obrázcích, rozlišují dva překrývající se obrázky, skládají puzzle, hrají různé hry (Logico Primo, Logico Piccolo, Povím ti, mami nebo Brain Box z cyklu První písmena, Moje první obrázky či Pohádky, pexeso, pexetrio, dokreslují detaily obrázků, řadí předměty podle velikosti aj. Pracujeme s prostorem – děti se orientují na obrázku, řadí obrázky zleva doprava, hledají předměty v prostoru, umisťují je podle pokynů, malují podle popisu. V programu zaměřeném na pohádku vizualizujeme příběh a dále se věnujeme následným aktivitám spojeným s příběhem. Hrajeme divadlo, používáme loutky, obrázky i reálné předměty.

Loutky/Shutterstock.com

Inspirace z Pardubic

Podobně jako na dalších našich pracovištích i ve službách SAS Pardubice volíme během skupinových i individuálních setkání pohádku/básničku/písničku, kterou je celý program motivován a navazují na ni následující aktivity. Vyprávění příběhu probíhá s vizuální oporou i s podporou znaků. Zapojujeme obrázky, reálné předměty či maňásky. Básničky propojujeme s pohybem a pracujeme s rytmizací. Na vyprávění často navazují otázky a úkoly zaměřené na kontrolu porozumění. Využíváme dramatizaci příběhu, během které každý sehrává svou roli. Zkoušíme sehrát stejný scénář dle příběhu. Někdy sehráváme různé scénáře (např. jaké je správné a jaké nesprávné chování apod.).

SAS Pardubice/©CDS Tamtam

Pro práci s textem zapojujeme i komiks či malované čtení, kdy dítě doplňuje slova dle nakreslených obrázků. Abychom podpořili globální čtení, využíváme při práci obrázky s popisky velkými tiskacími písmeny. Děti se také seznamují s podobou velkých tiskacích písmen pomocí psaní do krupice či na světelný panel. Zapojujeme prstovou abecedu, kdy děti poznávají a „přepisují“ velká tiskací písmena do prstové abecedy. Pracujeme s podobou vlastního jména a jmen ostatních členů skupiny.

Prstová abeceda (SAS Pardubice)/©CDS TamtamPrstová abeceda (SAS Pardubice)

Pro rozvoj sluchového vnímání a rytmizace se zaměřujeme na trénink slovního porozumění (porozumění izolovaným slovům, větě, instrukci složené z více částí). Zaměřujeme se na rytmizaci slov, detekci krátkých a dlouhých slabik či poznávání prvních písmen ve slově. Zapojujeme básničky a písničky podpořené znaky. I průpravná cvičení z oblasti logopedické intervence u nás mají nezastupitelnou roli. Procvičujeme svalstvo v oblasti mluvidel (např. trénink retoretného uzávěru, hybnost jazyka, orientace v dutině ústní). Důležité je zapojení dechových cvičení zaměřených na správnou techniku dýchání a práci s výdechem (nasměrování výdechového proudu, foukání málo, moc, přerušovaně apod). Jako motivace pro práci s hlasem slouží např. mikrofon či kazoo.

Shutterstock.com

Pro rozvoj grafomotoriky používáme například aktivity na obkreslování tvarů, dokreslování druhých polovin obrázků, kreslení do krupice štětcem nebo prstem. Jemnou motoriku procvičujeme při lepení, stříhání, vybarvování a různých Montessori aktivitách (nabírání lžičkou, pinzetou, do kapátka, navlékání korálků).

Příklad práce s pohádkou

Pracovnice vypráví pohádku, například Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko. K pohádce jsou připraveny obrázky a reálné předměty (pařezová chaloupka na kartonu, čepičky Křemílka a Vochomůrky, semínko, květina). Pohádka je vyprávěna s podporou znaků. Po skončení vyprávění pracovnice pro kontrolu porozumění pokládá dětem otázky, například: „Jak se jmenovali skřítci? Jakou barvu měla kytička, kterou vypěstovali?“ Připraveny jsou obrázky pohádkových postav a věcí s popisky velkými tiskacími písmeny. Vytleskáváme názvy postav a věcí z pohádky. Společně hláskujeme jména postav z pohádky a následně vlastních jména pomocí prstové abecedy. Pro rozvoj slovní zásoby, paměti a spolupráce využíváme hru: Z bílých papírů jsou vytvořeny kornoutky jako čepičky, které jsou označeny barevným puntíkem. Rodiče mají u sebe papír se stejnými barevnými puntíky a tužky. Pod každou čepičkou se nachází nějaký předmět. Společně si jednotlivé předměty pojmenujeme slovem i znakem. Následně děti chodí k čepičkám a dívají se, co je pod nimi. Potom jdou k rodiči, kterému to řeknou/ukážou znakem. Rodič to zapíše. Pro rozvoj jemné motoriky používáme společné třídění černých a bílých fazolek – pomocí prstů, lžiček či kuchyňských kleští.

Křemílek a Vochomůrka - aktivity k pohádce (SAS Pardubice)/©CDS TamtamKřemílek a Vochomůrka - aktivity k pohádce (SAS Pardubice)

Dále vytvoříme dvojice. Dvojice položí semínko pod čepičku, chytne se za ruce a bude zpívat: „Vstávej semínko holala a bude z tebe fiala!“ Zpíváme potichu a nahlas do mikrofonu. Takto rozvíjíme fonaci a učíme děti spolupráci. Pro rozvoj sluchového vnímání slouží procvičování porozumění slovní instrukci a základních předložek – pomocí čepičky Křemílka a Vochomůrky. Pracovnice se střídá s rodiči v zadávání instrukcí. Instrukce je podávaná celou větou a její náročnost se řídí individuálními potřebami přítomných dětí. Instrukce obsahuje předložku, například: „Dej čepici na modrou židli. Dej čepici pod červený stůl…“ Na závěr si mohou děti znovu procvičit jemnou motoriku vytvářením různých druhů kytiček pomocí prstových barev.

 

Připravily: Mgr. Eliška Čižmárová, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi CDS Tamtam (SAS)v Praze, Mgr. Lena Vaňková a Mgr. Veronika Kovalová, SAS Ostrava, Mgr. Martina Bydžovská a Mgr. Monika Koubová, SAS Pardubice, redakce: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Fotografie: archiv CDS Tamtam, Shuttestock.com 

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.