Facebook YouTube Instagram

Jaké služby nabízí Centrum pro dětský sluch Tamtam?

19. května 2020

Nabídka služeb a aktivit pro rodiče i děti se sluchovým postižením, které pomáhají rozvíjet komunikaci v rodině a  posilují přirozené rodinné vazby, je v Tamtamu opravdu široká

Od služeb rané péče a sociálně aktivizačních služeb přes psychologické a sociální poradenství až po tlumočené kulturní a osvětové akce, které zapojují i širokou veřejnost. Již od roku 1997 patří k tradičnímu nabídkovému spektru také společné pobyty pro rodiny s dětmi. Tamtam jich pořádá celou řadu, a to nejen v Čechách, ale také na Moravě a ve Slezsku.  

Celostátní pobyty

Intenzivní týdenní programy pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Mohlo by se zdát, že „pobytová akce“ slouží jen jako jakýsi doplněk, který má rodičům zpříjemnit život. Ale není tomu tak – základním principem programu zůstává intenzivní podpora rodiny pečující o dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Cílem je vybavit rodiče vším, co potřebují pro to, aby byli kompetentními, informovanými rodiči, kteří znají potřeby svých dětí a schopnými jim plně vyhovět. Být přitom spolu s ostatními rodiči a dětmi je velmi důležité, i když to nemusí být pro každého jednoduché – rodiče tráví celý týden více než 12 hodin denně s lidmi, které neznají a společně s nimi mluví o tématech, které se dotýkají citlivých momentů jejich života. Ale všichni rodiče mají stejnou motivaci – svoje děti  – a to je spojuje. Proto dokážou přijet a spoluprožívat. Spoluprožití se přitom týká také odborníků, kteří spolupracují s rodinou na dalším rozvoji jejich dítěte a jsou jim plně k dispozici. Jsou to foniatři, logopedi, psychologové, kliničtí inženýři, dospělí neslyšící lidé, včetně lektorů znakového jazyka a další. Jejich přítomnost je neocenitelným základem pro další důvěru a spolupráci, pro jednodušší komunikaci ve prospěch dítěte. Podporuje i mezioborovou spolupráci.

Z regionálního pobytu

První intenzivní pobytová akce Tamtamu s odborným programem probíhala v krkonošské chatě Rozhled, která se sice nacházela uprostřed krásné přírody, ale dispozičně nebyla zcela vhodná pro všechny části programu, například pro činnost ambulancí. Proto jsme v dalších letech vystřídali několik dalších míst, až jsme nalezli vyhovující prostor v hotelu Elma v Srbsku u Karlštejna, který kromě nádherné přírody kolem nabízí také přednáškový sál, hernu i šest ambulantních pracoven. Do Srbska jezdíme již 13 let. Program nabitý informacemi si zde každoročně v červnu užívají desítky rodin s dětmi se sluchovým postižením i jejich sourozenci. Kromě přednášek a besed s odborníky nechybějí individuální i skupinové terapie, ale také hlídání dětí v době, kdy se rodiče vzdělávají. Pobytu se zúčastňují rodiny z celé republiky. Od prvopočátku jsou pobyty projektem dotovaným Ministerstvem zdravotnictví a v posledních letech rodičům na pobyt finančně přispívá také Nadace J&T a další donátoři.

Regionální pobyty

Krátkodobé pobyty pro rodiny z Moravskoslezského a Olomouckého kraje

Díky projektům Moravskoslezského a Olomouckého kraje může již od roku 2014 Raná péče pro Moravu a Slezsko CDS Tamtam pořádat pobyty pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, které žijí na území těchto krajů. Pro rodiny z Moravskoslezského kraje je pobyt hrazen z projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět. Pro rodiny z Olomouckého kraje je pobyt hrazen z projektu Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality. Věříme, že si inspiraci vezmou i zástupci dalších krajů republiky, aby mohly být pobyty dostupné i pro klienty z ostatních krajů.

Z regionálního pobytu

Délka pobytu je zpravidla 3 až 5 dní, v závislosti na projektu, a jsou určené pro 8 až 10 rodin. Čas na pobytu se snažíme co nejvíce využít odborným, ale i odpočinkovým programem pro celou rodinu. Program každého pobytu připravujeme na základě aktuálních témat, která by mohla rodiny zajímat. Beseda s neslyšícími osobnostmi, přednáška na téma logopedie, rodičovská skupina pod vedením psychologa, workshop tandemového divadla, bubnující workshop s kapelou Spálené sušenky nebo skupinové aktivity pro děti a rodiče zaměřené na rozvoj komunikace, to jsou jedny z mnoha nabízených témat. V průběhu odborného programu pro rodiče zajišťujeme hlídání dětí.

Z regionálního pobytu II

Odpočinkovým programem nás tematicky provázejí skřítci nebo medvěd Čumáček s Ušandou. Společný čas trávíme na výletě se znakovým jazykem, kde plníme zajímavé úkoly. Na pobytech jsme si zkusili lekce plavání, skupinové cvičení woody a smovey, společné opékání u ohně, tvoření, sportovní hry a další zajímavé aktivity.

Víkendový pobyt pro rodiny z Pardubického a Královéhradeckého kraje

Díky finančnímu daru od společnosti Foxconn, s. r. o., jsme mohli v březnu 2019 uskutečnit rehabilitační víkendový  pobyt pro rodiny s dětmi se sluchovým a kombinovaným postižením v hotelu U Hrocha, kterého se zúčastnilo patnáct rodin s dětmi ve věku od 3 do 12 let. Převažovaly děti s trvalým bydlištěm v Pardubickém kraji, zúčastnily se i děti z kraje Královéhradeckého a dalších. Celkem akce podpořila 46 lidí.

Pobyt byl postavený na společném hudebním a dramatickém prožitku. Každý den byl přizván externí lektor, specialista na určitou oblast, který měl připraven program umocňující společný prožitek rodičů a dětí. Jednalo se například o zážitkový workshop rozvíjející neverbální komunikaci a spolupráci, bubenickou dílnu, muzikoterapeutické setkání s pohádkou. Rodiny byly pro tyto aktivity rozděleny do dvou skupin dle preferované komunikace. Skupině, která upřednostňovala znakový jazyk, bylo mluvené slovo tlumočené profesionálním tlumočníkem do znakového jazyka. Činnosti pod vedením externích spolupracovníků se střídaly s aktivitami v režii pracovnic sociálně aktivizačních služeb.

Pobyt pro rodiny - SAS Pardubice

Do denního plánu byl zahrnut odpočinek po obědě, volný program, zadařila se i krátká exkurze v přilehlé sklárně, tlumočená do znakového jazyka. Téměř všichni rodiče se každodenně účastnili večerních besed a podpůrné rodičovské skupiny pod vedením psychoterapeuta. Synchronně s večerním programem pro maminky a tatínky se děti účastnily samostatné činnosti pod vedením pracovnic SAS, kde si upevňovaly sociální vztahy, učily se sdělovat vlastní komunikační nároky a reagovat na potřeby jiných. Jednotlivými večery provázela děti pohádková dvojice Křemílek a Vochomůrka.

Letní týdenní příměstský tábor pro děti

Rodiče mívají během letních prázdnin často problém najít vhodné pobyty, tábory a aktivity pro své děti se sluchovým nebo kombinovaným postižením, a to zejména kvůli komunikačním i jiným bariérám či strachu z ošetřování kompenzačních pomůcek apod. Na základě opakované poptávky od rodin jsme se proto rozhodli do naší nabídky zařadit příměstské tábory v Ostravě. Jsou určeny také sourozencům dětí či jejich kamarádům.

Příměstský tábor v Ostravě

Během týdenních aktivit se snažíme o odstraňování komunikačních bariér a úspěšnou inkluzi. Cílem zařazených aktivit na různá témata, např. Cestujeme časem, My se práce nebojíme či Kamarádka příroda je rozvíjet komunikaci, socializaci a vzájemnou spolupráci. Podporujeme u dětí rozšiřování slovní a znakové zásoby, komunikační dovednosti, schopnost orientovat se a řešit různé situace. Jedním z důležitých cílů je i zvyšování sebevědomí u dětí a posilování jejich sociálních dovedností. Pobyty finančně podpořily Magistrát města Ostravy a Moravskoslezský kraj benefiční akcí Spolu ruku v ruce, v rámci projektu Podporujeme hrdinství, které není vidět II.

Kulturní, vzdělávací a osvětové akce

Kultura je nedílnou součástí běžného života, proto se pořádání kulturních akcí stalo důležitou složkou programu Tamtamu i Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených.

Od úplných počátků, kdy děti z naší bilingvální mateřské školy Pipan vystupovaly na prknech divadla Ypsilon či Divadla Na Zábradlí, jsme se posunuli až ke komponovaným večerům v rámci Tříkrálových setkání v divadle ABC, kde se v programu plně tlumočeném do českého znakového jazyka přirozeně setkávali slyšící a neslyšící diváci i vystupující. Za řadu let se na jevišti vystřídalo mnoho umělců i tlumočníků, například Jaroslav Dušek, Bára Basiková, Jaroslav Švagr, Naďa Hynková Dingová, Jan Kříž, skupiny Traband a Chinaski, Tamtam orchestra, Tamtam Batucada, herci a zpěváci z muzikálů Tři mušketýři, Johanka z Arku, Jesus Christ Superstar, Obraz Doriana Graye aj.

Traband na Třkrálovém setkání - tlumočí Veronika Bočková

Postupem času jsme ovládli i další kulturní scény. V posledních letech realizujeme ve spolupráci s tlumočníky českého znakového jazyka umělecké překlady divadelních představení v Divadle Kampa, Divadle Lávka, v Divadle Na Jezerce a mnoha dalších pražských i regionálních divadlech. Dětské programy probíhají v Umělecké scéně Říše loutek, Divadle Spejbla a Hurvínka a jiných. Samozřejmostí jsou také hudební představení (tlumočený muzikál Mauglí v divadle Kalich v roce 2014 a 2018) a koncerty. Komunikačně jsme podpořili i část programové nabídky festivalů Kefír, Divadlo v parku a dalších.

Zahradní slavnost

Klienty Tamtamu jsou celé rodiny, přesto je největší pozornost věnovaná dětem. Mezi stálice našeho programu již od roku 1997 patří Zahradní slavnost, mikulášské besídky a vánoční programy, které mají nejrůznější formy. Aktivně se zapojujeme do programu Noci s Andersenem, která podporuje rozvoj dětského čtenářství, a do dalších celostátní akcí.

Muzejní noc - výtvarnice Renáta Fučíková přibližuje techniku své práce

Dětem se snažíme zpřístupnit také nejrůznější vzdělávací aktivity, spolupracujeme s řadou muzeí (např. s Muzeem hlavního města Prahy, Náprstkovým muzeem, Národopisným muzeem, Židovským muzeem a jinými kulturními institucemi), která nám umožňují realizaci komentovaných prohlídek v českém znakovém jazyce, ale i programy u trvalých expozic. V muzeích často připravujeme také workshopy nebo kreativní dílničky nejen pro děti, které pomáhají rozvíjet další smysly a obohacují v mnoha ohledech.

Osvětová činnost

Svět neslyšících je stále pro mnohé zahalený tajemstvím. Ve slyšící společnosti je lidem málokdy zcela jasné, jak mají neslyšící oslovovat, že křičení nepomáhá nebo že je důležité nedávat si ruce před ústa, když se konverzační protějšek snaží odezírat. Často pak vznikají komunikační bariéry, dochází k nepochopení a vznikají nepříjemné situace. Osvětovou činností Tamtam i Informační centrum systematicky pracuje na šíření povědomí o sluchovém postižení.  Osvětové akce jsou určené široké veřejnosti, příbuzným, ale i studentům, případně žákům základních škol. Formou besed a workshopů představujeme veřejnosti svět sluchového postižení a praktickými ukázkami demonstrujeme, jak lze s neslyšícími vhodně komunikovat.

Beseda s neslyšícími na celostátním pobytu

Vysvětlujeme také základní principy fungování sluchadel a kochleárních implantátů, představujeme znakový jazyk, prstovou abecedu a komunikační zásady při odezírání. Programy koncipujeme tak, aby byly interaktivní, a informace předáváme tou nejsrozumitelnější formou.

 

Odměnou za velké nasazení při přípravě a realizaci všech pobytů a táborů je nám spokojenost rodičů a dětí. Z jejich ohlasů vybíráme:

- Pobyt splnil naše očekávání, sešli se super lidi, rodiny, organizátorky. Skvělá organizace, prostory hotelu plně vyhovující, zázemí pro besedy i hraní dětí.

- Program byl pestrý. Moc se nám líbilo společně pracovat jako rodina. Děti si to maximálně užily. Navázaly nová přátelství, rodiče získali spoustu dobrých rad. Bylo i dostatek volna na odpočinek a relaxaci.

- Líbily se mi výlety na hrad a do dinoparku s kamarády.

 - Jediná možnost příměstského tábora pro syna, kde má možnost komunikace bez problémů. My jako rodiče nemusíme nic řešit, víme, že se syn s vedoucími domluví, protože je osobně známe z aktivizačních programů. Cena za tento tábor je více než příznivá. Syn může delší dobu strávit s kamarády, které v místě bydliště nemá. Výborné je, že je příměstský tábor přístupný i pro zdravé sourozence a mohou být tedy spolu na jednom místě.

- Na pobytu pro mě bylo nejvíce užitečné to, že jsem se mohl setkat s lidmi, kteří řeší stejné problémy. Přednášky pro mě měly odborný přínos.

- Bylo fajn, že jsme se mohli setkat s dospělými lidmi, kteří mají sluchovou vadu.

- Je vidět, že se program a pobyt koná poněkolikáté, je skvěle vyvážená odborná část s podpůrnou.

 

Připravily: Mgr. Jana Fenclová, ředitelka CDS Tamtam, Bc. Romana Procházková, DiS., vedoucí sociálně aktivizačních služeb CDS Tamtam v Pardubicích, Bc. Karolína Soldánová, koordinátorka soc. služeb Rané péče pro Moravu a Slezsko CDS Tamtam, Mgr. Lena Vaňková, vedoucí sociálně aktivizačních služeb CDS Tamtam v Ostravě a Nikola Hlavicová, odborná pracovnice a publicistka Informačního centra rodičů a přátel sluchově postižených

Fotografie: archiv CDS Tamtam

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.