Facebook YouTube Instagram

PROFIL: Bilingvální mateřská škola (nejen) pro sluchově postižené

4. dubna 2019

V prostorách Centra pro dětský sluch Tamtam v pražských Stodůlkách se nachází také Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené Pipan. V současné době přijímá nové žáčky. Seznamte se s jejím programem

Bilingvální mateřská škola Pipan vznikla v roce 1996 na popud rodičů dětí se sluchovým postižením, kteří hledali po své ratolesti předškolní vzdělávací zařízení s bilingválním programem.

Pipan nyní mohou navštěvovat děti se sluchovým postižením, s vadami řeči, s kombinovaným postižením (kde dominuje sluchové postižení), děti neslyšících rodičů, ale i slyšící děti bez postižení, které potřebují menší kolektiv a individuální přístup. Přijímáme děti ve věku od dvou do sedmi let.Děti ve školceVelmi dobré zkušenosti máme i se zařazováním slyšících sourozenců nebo kamarádů. Děti pracují v malých skupinkách. Pravidelnou součástí programu je logopedická péče. Pipan je školkou rodinného typu, kde dětem i rodičům nabízíme individuální přístup.

Třídy a jejich náplň

V Pipanu jsou děti rozdělené do dvou tříd podle věku. Ve třídě Žabek jsou děti od dvou do čtyř let a ve třídě Krtků děti od čtyř do sedmi let. Jednotlivé třídy však nejsou striktně rozdělovány. Dochází ke vzájemné spolupráci a společné účasti na denních programech.

Každé dítě se speciálními vzdělávacími potřebami má vytvořený individuální vzdělávací plán, kde se pracuje se schopnostmi dítěte, a vytyčují se cíle pro daný školní rok. Na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu se podílí mimo speciálních pedagogů i rodiče, logoped bilingvální mateřské školy, popřípadě další instituce, kde je dítě paralelně v péči (např. raná péče). S dětmi se individuálně pracuje dvakrát týdně. Děti se zdokonalují ve všech oblastech (sluchové vnímání, zrakové vnímání, komunikace, jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, prostorová orientace a další oblasti).Děti v pohybuVzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní a augmentativní komunikace. Pro posílení komunikace mezi školkou, dítětem a rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během jeho pobytu ve školce udály.

Tvorba PipanuŠkolní vzdělávací program        

Celý školní rok je rozdělen do několika témat, kterým se každý den věnujeme na ranním kruhu i v hlavním programu. V rámci odpoledního programu mají děti pestrou nabídku kroužků v podobě vaření, keramiky, výtvarných činností a tancování.

Pro snazší „vniknutí“ do hry je pro děti kamarádem medvídek Čumáček, který ve školce pomáhá s orientací v pravidlech, seznamuje děti se světem a hlavně odstraňuje komunikační bariéry s okolním světem. Medvídek zná spoustu her, příběhů, které se dají napodobit, znovu prožít, dostává se do situací, které mu děti vysvětlují a ve kterých mu pomáhají. Medvídek je přítomný i reálně jako velký plyšák, který je uzpůsoben ke komunikaci znakovým jazykem (má otvor na provléknutí rukou).Děti při hřePravidelně pořádáme výlety, v závislosti na věku a schopnostech dětí. Navštěvujeme například divadelní představení tlumočená do znakového jazyka, dětská hrací centra, výstavy apod. S Centrem pro dětský sluch Tamtam spolupořádáme mikulášskou besídku, vánoční besídku a Zahradní slavnost – zde také vždy vystupujeme.

Logopedická péče  

Okruhy logopedické péče se zaměřují například na procvičování slovní zásoby, dechová cvičení (nácvik správného dýchání, které je základem pro správnou tvorbu hlasu), fonační cvičení (hlasová cvičení, vyvození hlasu pomocí hmatu, odezírání a speciálních hraček), cvičení motoriky mluvidel, navozování hlásek, slabik, slov a vět, procvičování gramatických struktur řeči, sluchová cvičení (reakce na zvuky, jejich rozlišení a následně rozumění mluvené řeči), cvičení zrakové percepce a další.KoledyLogopedická cvičení probíhají za vzájemné spolupráce s rodiči. Bez této spolupráce by nebyla logopedická terapie úspěšná, protože cvičení by měla probíhat každý den – v krátkých časových intervalech a častěji. Rodiče jsou nedílnou součástí terapie.

Logopedická péče je poskytovaná na doporučení obvodního lékaře či specialisty – foniatra, neurologa atd. a je hrazena těmito pojišťovnami:  VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna), VOZP (Vojenská zdravotní pojišťovna), ČPZP (Česká průmyslová zdravotní pojišťovna) a ZPŠ (Zaměstnanecká pojišťovna škoda).

Kontakt: BMŠ Pipan, Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, tel.: 739 642 618, e-mail: bms@pipan.cz

Pipan leták

 

Připravila: Mgr. Bc. Michaela Bartošíková, speciální pedagog v Bilingvální mateřské škole pro sluchově postižené Pipan, s. r. o.

Fotografie: archiv Pipanu

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.