Facebook YouTube Instagram

Představujeme vám sociálně aktivizační služby

15. dubna 2019

V čem spočívá sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a kdo ji nabízí?  Dozvíte se v následujícím přehledu

Jde o službu podporující rodiny s dětmi se sluchovým postižením nebo rodiny, v nichž rodiče jsou neslyšící. Služba vytváří podmínky pro přijetí dítěte s postižením v rodině a přispívá k posilování vzájemného vztahu mezi rodiči a dětmi. Pomáhá rodičům při nácviku jejich rodičovských dovedností, vede je k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. Zprostředkovává rodinám vzájemné kontakty.

Komu je určena?

Sociálně aktivizační služba je určena především rodičům, kteří mají dítě se sluchovým či kombinovaným postižením (kromě sluchového i jiné) nebo mají sami sluchové postižení a vyhledávají kontakt s ostatními rodinami. Procházejí náročnou životní etapou, hledají oporu v nepříznivé rodinné či sociálně-ekonomické situaci, zajímá je rozvoj jejich dětí, vzájemná komunikace, chtějí poradit, jak dítě připravit na vstup do mateřské či základní školy nebo jak podporovat dítě v průběhu školní docházky.SAS Praha IIIV čem se liší od služby rané péče?

Obě služby mají společný zájem co nejvíce pomoci rodině s dítětem se sluchovým postižením a podpořit její samostatnost, ale liší se mimo jiné tím, kde je nabízena a jak dlouho. Raná péče probíhá přímo v rodinách, v jejich domácím prostředí. Je vždy individuální. Rodiny ji mohou čerpat maximálně do sedmi let věku dítěte. Sociálně aktivizační služba je převážně ambulantní, skupinová a je určena rodinám s dětmi od 0 až do 18 let.

Kdo a kde službu nabízí?

Službu nabízí Centrum pro dětský sluch Tamtam a to ve třech regionálních pobočkách – v Praze, Pardubicích a Ostravě. Klienti si mohou vybrat kteroukoli pobočku, záleží jen na místní dostupnosti (např. rodina z Ústeckého kraje může jezdit do Prahy apod.) Za služby odpovídají vedoucí poboček: Mgr. Markéta Novotná (SAS Praha),  Bc. Romana Procházková, DiS., (SAS Pardubice) a Mgr. Lena Vaňková (SAS Ostrava).

SAS Praha Nabídka sociálně aktivizačních služeb v Praze

Na pražské pobočce poskytujeme tuto službu rodinám s dětmi ve věku 0-18 let, pokud některý z členů má sluchové postižení (děti, rodiče, prarodiče). Rodiny jsou rozděleny do tří socioterapeutických skupin podle věku dítěte:

  1. skupina (0–2 roky) – Dopolední dvouhodinová setkání jsou určena nejmenším dětem a probíhají jednou týdně. První hodinu se věnujeme společné práci rodičů s dětmi. Lekce je tematicky zaměřena a vedou ji odborné pracovnice. Ve druhé části se s dětmi pracuje individuálně podle jejich potřeb. Rodiče se mohou v té věnovat rozvoji vlastních komunikačních dovedností pod vedením lektora. Zaměřujeme se na základy komunikace s dětmi a předáváme znakovou zásobu, kterou rodiče s dětmi mohou doma využívat.
  2. skupina (3–5 let) – Odpolední dvouhodinová setkání jsou určena předškolním dětem a probíhají jednou za 14 dní. Koncept je stejný jako u nejmladších dětí. První hodinu tvoří společná práce rodičů a dětí pod vedením sociálních pracovnic. Tematická náplň schůzek je již náročnější, přizpůsobujeme ji věku dětí a rozvoji jejich předškolních dovedností. Hlavně se zaměřujeme na pozornost a schopnost spolupráce. Ve druhé části se rodiče opět věnují rozvoji komunikačních dovedností. Zaměřujeme se na jejich znakovou zásobu a také s nimi řešíme problémy, které mohou vzniknout při nástupu dětí do mateřské školy. Rodiče mají možnost s ostatními sdílet své obavy, problémy, ale také zkušenosti.
  3. skupina (6–12 let) – Setkání pro děti mladšího školního věku mohou probíhat jednou měsíčně. Zatím však tato služba není plně využívána a rodiče s dětmi si vybírají spíše individuální konzultace, které máme v rámci nabídky SAS.

V rámci našich služeb mohou rodiče dále v Praze využívat také individuální canisterapii, podpůrnou rodičovskou skupinu pod vedením psychologa, individuální konzultace a odpolední rozvoj komunikačních dovedností pro ostatní členy rodiny. Nabízíme i možnost společné návštěvy muzeí, divadelních představení pro děti a jiných akcí. Jezdíme do běžných mateřských škol s interaktivním osvětovým programem pro děti a učitele. Formou divadelního představení seznámíme děti se sluchovým postižením a s kompenzačními pomůckami.

Noc s Andersenem na pobočce v PardubicíchNabídka sociálně aktivizačních služeb v Pardubicích

Nabízí pravidelná setkávání rodin s dětmi ve věku 0– 2, 3–5 a 6–12 let v Pardubicích. Přestože vycházíme z jednotné koncepce schůzek, při jejich přípravě zohledňujeme požadavky a přání rodin a reagujeme na aktuální témata. Rodiče se staršími dětmi jsou rozděleni do dvou skupin podle typu komunikace, kterou preferují.  Během aktivit se intenzivněji zaměřujeme na znakový jazyk a rozvoj komunikačních dovedností s neslyšícím členem rodiny, nebo klademe větší důraz na rozšiřování slovní zásoby a trénujeme sluchové vnímání.

Děti s vadou sluchu v přátelském a bezpečném prostředí postupně reagují na další osoby s rozdílnou komunikací, výslovností, artikulací a gestikulací. Uvědomují si vlastní nároky na komunikaci a učí se nebát se je sdělit ostatním. Tuto náročnou dovednost trénujeme nenásilnou formou nejen v interakci dítě – dospělý a dítě – dítě při setkáních rodin s dětmi, ale také během samostatných programů pro děti. Ty se konají dvakrát do měsíce. První čtvrtek v měsíci mají bývalí i současní uživatelé služeb možnost účastnit se besed s odborníky z různých oblastí (foniatrie, logopedie, psychologie, kompenzační pomůcky…) nebo s dospělými osobami se sluchovým postižením. Třetí čtvrtek v měsíci je zpravidla vyhrazen podpůrné rodičovské skupině pod vedením psychoterapeutky. Zde mají rodiče prostor sdílet své zkušenosti, každodenní radosti i starosti.SAS Praha IV

Našich služeb využívají rodiny z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Se všemi se setkáváme na nejrůznějších akcích, které pořádáme. Spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi a organizacemi v regionu, jsme členy pracovní skupiny komunitního plánování měst Pardubice a Hradec Králové. Svými pestrými aktivitami se snažíme zvýšit povědomí veřejnosti o sluchovém postižení, účastníme se regionálních osvětových akcí a nabízíme mateřským a základním školám interaktivní programy popularizující problematiku sluchového postižení. Za podpory donátorů realizujeme letní týdenní intenzivní kurz pro děti s vadou sluchu a jejich slyšící sourozence a kamarády.

Nabídka sociálně aktivizačních služeb v Ostravě

Naše služby jsou určeny rodinám z Moravskoslezského kraje. Pracujeme ve dvou skupinách, které tvoří rodiče s dětmi ve věku 0–2 roky a 0– 18 let. Programová náplň setkání je podobná jako na ostatních pobočkách. První skupina se schází vždy druhý a čtvrtý pátek dopoledne a druhá vždy odpoledne, druhé a čtvrté pondělí v měsíci.

Další možností jsou individuální konzultace, zaměřené dle potřeb rodin, nejčastěji však na rozvoj komunikace s neslyšícím. Jsou převážně ambulantní, avšak v komplikovaných případech u starších dětí realizujeme i terénní formu.

Rodiny s dětmi se sluchovým či kombinovaným postižením mohou využívat i nabídku dalších aktivit, které připravujeme nebo se podílíme na jejich realizaci. Stejně jako ostatní pobočky připravujeme Zahradní slavnost, účastníme se Noci s Andersenem a realizujeme interaktivní besedy v mateřských, základních, ale i středních a vysokých školách. Každoročně se připojujeme k Noci snů v ostravské ZOO. Za podpory Magistrátu města Ostravy pořádáme týdenní příměstský tábor pro děti se sluchovým postižením, jejich sourozence a kamarády (pro děti od pěti let).

Díky spolupráci se svépomocnou skupinou rodičů dětí se sluchovým postižením v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět I, II“ se podílíme na realizaci pravidelných sobotních kurzů znakového jazyka pro rodiče dětí se sluchovým postižením („věční začátečníci“ a pokročilí) a pobytů pro rodiny se staršími dětmi.SAS

Co si o službě myslí rodiče?

 Za nejpřínosnější vnímám setkávání dětí, ale i rodičů s podobnými problémy a obtížemi. A to, že se neustále posouváme kupředu, že se vše vyvíjí a dostáváme potřebnou pomoc. (SAS Pardubice)

Skupiny jsou pro mě jako matku aktuálně jediná podpora v dovednosti znakování, což velmi oceňuji, i když naše budoucnost je více v orální podobě komunikace. (SAS Praha)

Strukturu i témata považuji za dobře vybraná. Témata se prolínají do běžného života. (SAS Praha)

Rozvoj komunikačních dovedností je vždy zaměřen na téma, které je využitelné v praxi s dětmi. Je možnost ptát se i na to, co konkrétně doma potřebujeme. (SAS Praha)

Účast na skupinkách nám přináší ukázky her, znakový jazyk zaměřený na dětskou komunikaci, informace. Ceníme si ochoty zaměstnanců pomoci nám, poradit a vyslechnout nás. (SAS Ostrava)

Nejvíce oceňuji, že si s rodinami můžeme vyměňovat informace, spolupracovat, učíme se nová slovíčka ve znakovém jazyce a můžeme využít námětů ze skupiny ke hře doma. (SAS Pardubice)

Za nejvíce přínosný považuji rozvoj smyslového vnímání a různorodá témata, ze kterých je vždy možné si něco konkrétního odnést. Také mohu určitě zmínit znakovku. (SAS Pardubice)

Nejpřínosnější je hodně různých informací o různých akcích pro děti, výměna zkušeností maminek ohledně kochleárních implantátů, sluchadle a podobně. (SAS Praha)

Kontakt s lidmi, kteří mají podobná trápení, starosti, ale i radosti jako my. A hlavně, že tato skupiny vedou lidičky, kteří jsou velmi empatičtí a jsou tu pro nás. (SAS Ostrava) 

 

Připravily: Mgr. Markéta Novotná, Bc. Romana Procházková, DiS., a Lena Vaňková, vedoucí poboček sociálně aktivizačních služeb CDS Tamtam

Fotografie: archiv Centra pro dětský sluch Tamtam

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.