Facebook YouTube Instagram

Zkušenosti rodičů se získáváním příspěvku na péči

30. července 2022

Výsledky ankety SUKI a Tamtamu mezi rodiči dětí se sluchovým postižením

Příspěvek na péči. Sociální dávka, s níž se dříve či později setkají všichni rodiče dětí se zdravotním handicapem. Jaké jsou jejich zkušenosti s jejím získáváním? Daří se rodinám ji následně obhájit?

V roce 2019 provedla nezisková organizace Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI) šetření mezi rodiči dětí se sluchovým postižením (SP), aby zjistila, jakou diagnózu mají a jaké stupně příspěvku na péči pro své děti získávají. Výsledky zpracovala do přehledných grafů a dále využila ve své advokační činnosti. A jaké jsou současné zkušenosti vás, rodičů?

Spolu se SUKI jsme chtěli ověřit aktuální stav. Tedy, zdali se získávání příspěvku na péči u dětí se sluchovým postižením během tří let někam posunulo, ideálně pochopitelně k lepšímu. Předložili jsme vám proto stejné otázky a požádali vás o spolupráci.

O RESPONDENTECH

V roce 2019 se do ankety zapojilo 154 dotazovaných. Celkem 83 % z nich byli rodiče dětí pouze se SP, 17 % tvořili rodiče dětí s kombinovaným postižením. Letos nám odpovědělo 105 respondentů téměř ze všech krajů České republiky, z toho 78 % rodičů dětí pouze se SP a 22 % rodičů dětí s kombinovaným postižením.

V roce 2019 odpovídali ze 100 % rodiče dětí s oboustrannou sluchovou vadou. Aktuální respondenti jsou z 98 % rodiči oboustranně sluchově postižených dětí a ze 2 % mají jejich děti jedno ucho v pořádku.

Typ vady sluchu

Graf 1: Typ vady sluchu

Při prvním zkoumání byl věk dětí rozdělen téměř na třetiny – 38 % dětí bylo ve věku 1-6, 36 % ve věku 7-12 a 26 % ve věku 13-18. Ve druhé anketě převažovaly děti ve věku 1-6 let (79 %), následovala kategorie 7-12 let (19 %) a dětí ve věku 12-18 byla pouze 2 %.

Respondentům jsme předložili také otázky týkající se typu vady sluchu, zdali jde o vadu vrozenou nebo získanou, o jak těžkou ztrátu sluchu jde a jak je kompenzována. Výsledky jsme zpracovali do přehledných grafů.

Vada vrozená vs. získanáGraf 2: Vada vrozená vs. získaná

 

Velikost ztráty sluchuGraf 3: Velikost ztráty sluchu

VÝŠE PŘÍSPĚVKŮ

Přiznání příspěvku na péči se odvíjí od zpráv lékařů a šetření sociálních pracovníků z úřadu práce. Metodikám a postupům jsou v tomto čísle (tištěný čtvrtletník Dětský sluch, pozn. redakce) věnované jiné články. Předpisy a teorie ovšem nebývají vždy v souladu s realitou. A teď jsme v realitě. Jaké jsou tedy vaše reálné zkušenosti?

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Nejčastěji je – alespoň podle naší ankety – dětem se sluchovým postižením přiznáván příspěvek na péči 1. stupně, tedy aktuálně 3 300 korun. V roce 2019 jej pobíralo 50 % respondentů, v letošní anketě jej vyznačilo 56 % odpovídajících. Příspěvek na péči 2. stupně (dnes 6 600 korun) dostalo v roce 2019 i letos shodně 32 % respondentů. Příspěvek na péči 3. stupně (13 900 korun) a 4. stupně (19 200 korun) nikdo z našich dřívějších ani současných respondentů nepobíral. Zcela bez příspěvku naopak bylo 18 % dotazovaných v roce 2019 a 12 % v roce 2022. Respondenti příspěvek na péči nejčastěji získávají na 2 roky.

DOBRÉ I ŠPATNÉ ZKUŠENOSTI

Proč někde přiznávají příspěvek bez problémů a jinde to nejde, nebo jen s velkými obtížemi? To je asi nejčastější povzdech žadatelů o tento typ příspěvku. Zkušenosti, o které jste se s námi v anketě podělili, to potvrzují.

Dvakrát jsme žádali, dvakrát jsme byli odmítnuti. Dvakrát jsme podali odvolání a vždy bylo zamítnuto. Poté už jsme vyčerpali veškerá odvolání, tak jsme vše zadali celé znovu, tudíž po třetí. To už k nám domů přišla sociální pracovnice a po skoro 3 měsících nám uznali 2. stupeň. Všechny 3 žádosti byly v rozmezí půl roku, takže vůbec nerozumím, kde vznikla ta změna, že najednou to šlo a předtím ne.“

S přidělením příspěvku nebyl žádný problém. Byla u nás na místním šetření pracovnice, vyplnili jsme dotazník a vše proběhlo v pořádku.“

Byla covidová situace, tak k nám domů z úřadu paní na přezkoumání nepřišla... bylo jen vyplnění papírů a automaticky nám dali první stupeň.“

Od roku máme schválen první stupeň. Po operaci implantátů leden 2021 jsme požádali o zvýšení na 2. stupeň a v říjnu 2021 nám po opakovaném zamítnutí a našem opětovném odvolávání uznali 2. stupeň až tedy po osobním setkání před komisí. V červnu u prvního odvolávání jsme dokládali nové zprávy, a tak to lékaři poslali zpět původnímu posudkovému lékaři pro nové skutečnosti.“

Žádost jsme podali loni na jaře, bylo období covidu, tak po podání žádosti a vyplnění potřebného od dětské lékařky byla žádost posouzena bez návštěvy pracovníka Úřadu práce. Byl nám přidělen 2. stupeň a poté karta ZTP/P a příspěvek na mobilitu.“

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Z vašich zkušeností také vyplývá, že doba covidová – i když jsme rádi, že už skončila – byla pro přiznávání příspěvků na péči ideální. Vše probíhalo on-line a příspěvek byl většinou přiznán. Otázkou zůstává, jak je to možné? Úřad v tomto případě, kdy chybělo osobní šetření sociálních pracovnic, dával více na názor lékařů a věřil rodičům?

Děkujeme vám i za odpovědi, v nichž jste uváděli, na co příspěvek využíváte. Vyšlo z nich, že nejčastěji se z něj hradí náklady na dopravu a také opravy a údržbu kochleárního implantátu. Prostředky se také často využívají na logopedii a výukové pomůcky či pobyty.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

ZÁVĚR…?

Byli bychom rádi, kdyby příspěvky na péči byly hodnoceny objektivně a pomocí odborníků. Sociální pracovnice mi na šetření pokládala otázky a sama na ně následně odpovídala v neprospěch přiřazení příspěvku. Dám příklad: Ptala se, zda se syn dokáže sebeobsloužit, najíst, obsloužit sluchadlo (v té době ještě nebyl zaimplantovaný), zda reaguje venku na ulici, zda funguje v kolektivu, zda spolupracuje s prarodiči atd., a sama si pokaždé odpověděla, že v tomto věku (1,5 roku) by to nedokázalo ani zdravé slyšící dítě. Bylo evidentní, že netuší, jak mimořádná je péče o neslyšící nad rámec běžného standardu… Pro rodiče neslyšícího dítěte je finanční příspěvek přínosný a důležitý, a je velmi nepříjemné o něj prosit, když má každá rodina s neslyšícím dítětem svých starostí nad hlavu. Děkuji, že tomuto tématu věnujete svůj čas. Vážím si toho.“

To je odpověď jednoho z rodičů z rubriky, ve které jste mohli k tématu cokoli dodat. Myslíme, že výborně shrnuje starosti mnoha z vás, kteří chcete získat od státu prostředky, abyste mohli svým dětem, i přes jejich sluchové postižení a s tím spojené navýšené náklady, dopřát vše. Nejen to, co potřebují, ale také to, co chtějí.

Pro nás toto téma anketou nekončí. Společně se SUKI a dalšími organizacemi, které k tomu mají co říci, se mu budeme věnovat i nadále. Věříme, že náš hlas bude slyšet a společně přesvědčíme státní instituce o tom, že péče o dítě se sluchovým postižením je náročná a nákladná, i když se „vejde“ do stávajících tabulek. Použijeme k tomu i výsledky letošního dotazníkového šetření, za které vám ještě jednou děkujeme.

Připravila: Radana Ardeltová, koordinátorka komunikace CDS Tamtam

Grafy: Radana Ardeltová

Fotografie: Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.