Facebook YouTube Instagram

Příspěvek na péči

22. července 2022

Vybíráme z nejčastějších dotazů rodičů

 

Jak probíhá sociální šetření u žádosti na příspěvek na péči? Co se zkoumá a jak dlouho?

Sociální šetření provádí sociální pracovník z krajské pobočky Úřadu práce, pod který žadatel spadá trvalým bydlištěm. Jde o návštěvu sociálního pracovníka v domácím prostředí žadatele. Sociální šetření se zaměřuje na zjištění schopnosti o sebe pečovat, schopnost vykonávat výdělečnou činnost nebo školní povinnost, zjišťuje rodinné vztahy a sociální vztahový rámec, zaměřuje se také na schopnost zajištění domácnosti. O provedeném sociálním šetření vyhotovuje písemný záznam, který může na požádání předložit také posuzované osobě. Doba trvání sociálního šetření je individuální, většinou trvá hodinu.

Příspěvek na péči - Ilustrační foto - Shutterstock.com

Co znamená „vyjádření se k podkladům“? Jakým způsobem to probíhá?

Vyjádření se k pokladům je možnost pro rodiče nahlédnout do spisu, kde je k dispozici lékařský posudek posudkového lékaře a také písemný záznam ze sociálního šetření. V lékařském posudku je uvedeno, zda posudkový lékař došel k závěru, že se jedná o osobu, která je z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné osoby a v jaké míře, tzn. kolik základních životních potřeb osoba nezvládá. Vyjádření se k podkladům je příležitost pro to, vyjádřit svůj nesouhlas s tímto závěrem. Standardní lhůta pro vyjádření se k podkladům je 5 dní ode dne doručení vyrozumění. Vyjádření musí proběhnout osobně na příslušném úřadu práce, kde se rodiče písemně vyjádří k tomu, proč s tímto závěrem nesouhlasí, popř. doloží nové podklady (lékařskou zprávu).

Rodič má možnost nahlédnout do spisu - Ilustrační foto - Shutterstock.com

Musí sociální šetření probíhat v domácím prostředí? Moje dítě totiž doma problém nemá, ale ve škole, kde je hluk a více zvukových podnětů, je to jiné.

Při sociálním šetření se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociální prostředí. Za svou praxi jsem se nesetkala s žádným případem, kdy by sociální šetření probíhalo jinde než v domácím prostředí.

Kdy a kdo může žádat o zvýšení příspěvku na péči?

V některých případech je možné zvýšit příspěvek na péči o 2 000 Kč měsíčně. Nárok na zvýšení má:

1) nezaopatřené dítě do 18 let, které pobírá příspěvek na péči a rodina má nízké příjmy (nárok nemá dítě, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče; dítěti nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože pobírá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek; dítě je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči i děti nebo mládež)

2) osoba, které pobírá příspěvek na péči a zároveň pečuje o dítě do 18 let a rodina má nízké příjmy. Nízké příjmy jsou v případě, že rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima. O zvýšení příspěvku na péči se žádá prostřednictvím předepsaného tiskopisu. Žádost lze podat na vytištěném formuláři na příslušném pracovišti Úřadu práce nebo zaslat elektronicky, a to opatřenou elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Příspěvek na péči - Ilustrační foto - Shutterstock.com

Může dítě, které pobírá příspěvek na péči, navštěvovat mateřskou školu? Na jak dlouho?

Ano. V případě příspěvku na péči není žádným způsobem omezena návštěva předškolního zařízení. Dítě může předškolní zařízení navštěvovat neomezeně.

Může být pečující osoba zaměstnaná? Je omezena výše úvazku?

Ano, může být zaměstnaná. Výše úvazku omezená není. Důležité je, aby byla zajištěna náležitá péče osobě závislé na péči jiné osoby.

Musí pečující osoby platit důchodové a zdravotní pojištění?

Některé ano a některé ne. Zdravotní a důchodové pojištění hradí stát za osoby, které pečují o jiné osoby, jimž byl přiznán příspěvek na péči ve II., III. a IV. stupni. Také ho hradí za osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby v 1. stupni.

Co znamená rozhodnutí o přerušení řízení a další dopisy?

Během procesu schvalování příspěvku na péči obdržíte několik dopisů. Poté, co u žadatele proběhne sociální šetření, zašle krajská pobočka Úřadu práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. V tuto chvíli úřad práce přeruší řízení o příspěvku na péči, a to na celou dobu, co bude okresní správa sociálního zabezpečení posuzovat stupeň závislosti a vám pošle dopis, ve kterém vás o tomto přerušení informuje. Poté, co okresní správa sociálního zabezpečení vyhotoví posudkový závěr, vyrozumí vás úřad práce o obnovení řízení, jelikož pominuly důvody pro přerušení. Účastník řízení se může k podkladům vyjádřit před vydáním rozhodnutí. Pokud žádnou výtku nemá, popřípadě se k podkladům vyjádřit nechce, vydá na základě tohoto posudku krajská pobočka úřadu práce rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. Toto rozhodnutí též dostanete poštou.

Příspěvek na péči - Ilustrační foto - Shutterstock.com

Je potřeba dokládat, jak příspěvek na péči využíváme?

Ano. Je možné, že k vám přijde kontrola využívání příspěvku. Příjemce příspěvku je povinen na vyžádání správního orgánu, který provádí kontrolu využívání příspěvku, prokázat, že byl příspěvek využit k zajištění pomoci, a to způsobem, který osvědčí využití příspěvku, nebo dokladem o vyplacení příspěvku fyzickým nebo právnickým osobám, které poskytují pomoc při zvládání základních životních potřeb, a to nejvýše rok zpětně. V případě, že pečující osobou je osoba blízká, je prokazování, jakým způsobem byl příspěvek využit, složitější. V takovém případě obvykle kontrola z úřadu práce respektuje verbální informaci o tom, komu je částka příjemcem poskytována.

Máme povinnost hlásit změnu kompenzace? Například po operaci kochleárního implantátu?

Ano, veškeré změny, které by mohly ovlivnit čerpání příspěvku, je třeba hlásit do 8 dnů na příslušné pracoviště úřadu práce.

Příspěvek na péči - Ilustrační foto - Shutterstock.com

Dojde k automatické obnově příspěvku na péči, nebo přijde vyrozumění?

K automatické obnově nedochází. Je potřeba si vždy požádat znovu. V případě, že končí nárok na výplatu dávky, vždy o tom dostanete vyrozumění.

Vyplácí se příspěvek na péči i zpětně?

Po přiznání příspěvku na péči se příspěvek vyplatí zpětně od data podání žádosti.

U koho se shromažďují lékařské zprávy?

Do žádosti o příspěvek na péči je možnost uvést dva ošetřující lékaře. Doporučujeme do žádosti vepsat hlavně toho lékaře, který má k dispozici všechny zprávy od ostatní odborníků (foniatr, neurolog, psychiatr aj.). Nejčastěji je to pediatr.

Další dotazy a informace k příspěvku na péči naleznete v rozhovoru se Sabinou Klegovou.

 

Připravily: Mgr. Sabina Klegová, vedoucí odborného sociálního poradenství CDS Tamtam a Mgr. Lenka Jurčíková, sociální pracovnice CDS Tamtam

Fotografie: Shutterstock.com

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.