Facebook YouTube Instagram

Schopnost čtení a psaní u neslyšících a nedoslýchavých dětí v Dánsku

10. září 2021

Ze studie Jespera Dammeyera z Kodaňské univerzity

Jakou úroveň gramotnosti mají dánští studenti a studentky se ztrátou sluchu, kteří byli vzděláváni bilingválně/bikulturně? Výsledky evaluační studie na toto téma sestavil a publikoval doktor Jesper Dammeyer z oddělení psychologie na Kodaňské univerzitě.

Autor považuje za hlavní nevýhodu vrozené ztráty sluchu to, že inhibuje vývoj mluveného jazyka, co se týče produkce řeči i porozumění. Uvádí, že mnoho studentů a studentek se sluchovým postižením má studijní potíže. Pro srovnání výsledků předkládá výzkum z roku 2000 (Traxler), který ukázal, že průměrná schopnost čtení neslyšících studentů a studentek opouštějících střední školu v USA byla na úrovni čtvrté třídy a že se takové dovednosti přiměřené věku rozvinuly pouze u 10 % tamních studentů a studentek. Dammeyer poukazuje i na novější výzkumy z dalších zemí s podobnými výsledky.

Obecné jazykové dovednosti a fonologické dovednosti (produkce a srozumitelnost řeči, fonologické kódování a povědomí, odezírání ze rtů, znalost ozvučených slov) neslyšících dětí jsou podle autorem citovaných výzkumů důležitým indikátorem jejich pozdější dovednosti číst. Časné seznámení se se znakovým jazykem a jeho osvojení koreluje s pozdější lepší schopností číst.

Psaní - Ilustrační foto

Historický vývoj

Dammeyer nejprve představuje skandinávský kontext vzdělávání: 

Ve Skandinávii byl od osmdesátých let pro neslyšící nejčastěji využíván vzdělávací přístup, který zdůrazňuje pojetí bikulturní (kultura Neslyšících a slyšících) a bilingvální (jazyk znakový a mluvený) (Heiling, 1995; Svartholm, 2010).

V roce 1981 bylo Švédsko první zemí, které uznalo znakovému jazyku status jazyka (Svartholm, 2010). O několik let později Dánsko zavedlo po vzoru Švédska bilingvální studijní osnovy (Svartholm, 2010). 

Bilingvální školky a školy pro neslyšící stanovily znakový jazyk jako přirozený mateřský jazyk, přičemž mluvená a psaná dánština se začala vyučovat jako druhý jazyk. Během samostatného předmětu znakového jazyka se děti učily o jazykovědě znakového jazyka, o kultuře Neslyšících a její historii (Ministry of Education, 1991).

Postupně se většina studentů a studentek integrovala do běžných škol bez specializace (Percy-Smith a kol., 2012). Přestože skandinávský bilingvální vzdělávací přístup ovlivnil okolní země, nebyl podle Dammeyera systematicky zhodnocen, a proto se rozhodl jeho evaluaci provést.

Učení - Ilustrační foto

Výsledky studie aneb Co ovlivňuje gramotnost neslyšících

Výzkumu se účastnilo 331 studentů a studentek z celkem šesti různých škol pro neslyšící nebo z tříd pro děti se sluchovým postižením (všechny využívaly bilingvální studijní program). Do studie nebyli zahrnuti žáci a žákyně s KI z běžných škol bez specializace. Průměrný věk neslyšících žáků byl 13,8 let, nedoslýchavých 12,8 let a žáků s kochleárním implantátem (KI) 11 let, přičemž implantace proběhla průměrně ve věku 6,1 let. Z celkového počtu studentstva mělo 24 % další přidružená postižení.

Dle výsledků studie nemělo 45 % studentů žádné potíže se čtením a psaním, respektive studenti nebyli ve škole „pozadu” o více než jeden rok. Oproti tomu 55 % studentstva bylo s dovednostmi v oblasti gramotnosti „pozadu” o více než jeden rok. 57 % studentů a studentek ve věku 14–17 let prokázalo dovednosti v oblasti gramotnosti na úrovni vyšší než čtvrté třídy (oproti pouze 10 % z uvedené Traxlerovy studie z USA), což by podle autora nasvědčovalo tomu, že bilingvální/bikulturní vzdělávání v Dánsku zvýšilo úroveň gramotnosti, i když neeliminovalo veškeré potíže neslyšících a nedoslýchavých dětí se čtení a psaním. Autor uvádí návrh Hermanse a kol. (2010), aby byla výuka kromě podpory dovedností znakového jazyka doplněna o explicitní pokyny v psaném jazyce. 

Na „opoždění” nemělo signifikantní vliv, zda se jednalo o dítě neslyšící, nedoslýchavé nebo dítě s kochleárním implantátem. Na druhou stranu bylo významné, nakolik dítě ovládalo znakový jazyk, což korespondovalo s úrovní gramotnosti. Tyto výsledky tudíž dle autora podobně jako jiné výzkumy ukazují na význam dovedností znakového jazyka jako důležitého kognitivního a lingvistického základu pro vývoj gramotnosti neslyšících. Stejně je tomu s audio orálními (mluvenými) dovednostmi.

Celkem 68 % dětí s nejlépe hodnocenými dovednostmi znakového jazyka nebylo ve škole se čtením a psaním „pozadu” o více než rok. 90 % dětí s nejlépe hodnocenými audio orálními (mluvenými) dovednostmi nebylo ve škole se čtením a psaním „pozadu” o více než rok.

Škola - Ilustrační foto

Proč byli někteří pozadu a jiní ne (pravděpodobná vysvětlení podle autora): 

Přidružená postižení: studenti a studentky s přidruženým postižením měli třikrát větší pravděpodobnost, že budou s jazykovými dovednostmi pozadu oproti těm bez přidružených diagnóz. 

Úroveň jazykových dovedností (audio orálních i znakových). Podle autora ukázalo několik jiných studií, že pozdní osvojení mateřského jazyka u neslyšících (z důvodu opožděné kochleární implantace nebo opožděného vystavení znakovému jazyku), je významné pro jejich sociální, kognitivní a jazykový vývoj obecně. Časné nebo naopak pozdní osvojení mateřského jazyka může být podle něj součástí vysvětlení, proč byli někteří studenti a studentky v této studii pozadu v dovednostech v oblasti gramotnosti a jiní ne. 


Připravila a přeložila: Lucie Brandtlová

Zdroj: Dammeyer Jesper. 2014. Literacy Skills among Deaf and Hard of Hearing Students and Students with Cochlear Implants in Bilingual/ Bicultural Education. Deafness and Education International, svazek. 16, č. 2. Přístupné z: Iowadeaf.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.