Facebook YouTube Instagram

Jak se žije rodinám s neslyšícími a nedoslýchavými dětmi v Evropě? A co tyto rodiny potřebují?

17. března 2023

Výsledky výzkumu FEPEDA o situaci dětí se ztrátou sluchu a jejich rodin

Při příležitosti letošního Světového dne sluchu pořádala organizace FEPEDA online prezentaci výsledků svého výzkumu, pro který byla sbírána data během let 2020 a 2021. FEPEDA neboli Evropská federace rodičů dětí se sluchovým postižením vypracovala první obdobné výzkumy v roce 2000 a 2013, takže je možné výstupy porovnat a sledovat vývoj v čase.

Prezentace se účastnili jednotlivci a organizace z nejrůznějších koutů světa. Bylo zajištěno živé tlumočení do mezinárodního znakového systému a anglické titulky.

Logo_FEPEDA_5_2020_1

Projektová manažerka výzkumu a viceprezidentka FEPEDY Sari Paloposki vyzvala státy, zákonodárce, organizace a další zainteresované strany k práci na následujících cílech:

 • Zajištění účasti sdružení rodičů na programech, které se věnují screeningu sluchu novorozenců a rané péči.
 • Zlepšení přístupu k bezplatným kompenzačním pomůckám.
 • Více sociální, emoční a finanční podpory pro rodiny s neslyšícími a nedoslýchavými dětmi.
 • Lepší vzdělání pro neslyšící a nedoslýchavé děti. Aktualizované a specializované školení pro učitele. Technologická podpora, tlumočení a asistence ve školách. Zpřístupnění materiálů a výukových strategií v rámci digitálního vzdělávání.
 • Více zdrojů pro zajištění dostupnosti informací a komunikace.
 • Lepší pracovní příležitosti.
 • Lepší informovanost veřejnosti o ztrátě sluchu u dětí.

Zaměstnankyně CDS Tamtam a ICRPSP sledují živý přenos prezentace FEPEDA u příležitosti Světového dne sluchu 2023

Zaměstnankyně CDS Tamtam a ICRPSP sledují živý přenos prezentace FEPEDA u příležitosti Světového dne sluchu 2023

 

Nejdůležitější zjištění výzkumu aneb jak si stojí ČR oproti ostatním zemím

Výzkumu se zúčastnilo 1273 rodin z 26 evropských zemí včetně ČR. Česká republika se počtem respondentů umístila na 9. místě s 55 účastníky. Výsledky nemusí být generalizovatelné, ale spíše orientační. Dotazníky byly distribuovány online v jednotlivých zemích prostřednictvím členských organizací FEPEDA.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

Ze všech dětí se ztrátou, kterých se výzkum týkal, bylo 47 % chlapců a 53 % dívek. Většina respondentů (72 %) pocházela z venkovských oblastí. Nejvíce dětí bylo ve věku 0-6 let (32 %), dále 12-17 let (28 %), 7-11 let (27 %) a nejméně ve věku 18 let a starší (13 %).

Naprostá většina dětí měla oboustrannou ztrátu sluchu na úrovni těžké nebo úplné ztráty sluchu.

 • Doba zjištění ztráty sluchu: v roce 2013 byla pouze u 35 % dětí diagnostikována ztráta sluchu už během novorozeneckého screeningu. Tato situace se od té doby zlepšila – nyní bylo po narození diagnostikováno 60 % (v případě nejmladších dětí ve věku do 6 let až 73 %). Rakousko mělo 100 % zjištěných diagnóz už při novorozeneckém screeningu, Česká republika 80 %. Nejhorší výsledky měly v této oblasti Bosna a Hercegovina a Bulharsko, kde bylo po narození zjištěno pouze méně než 10 % ztráty sluchu.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

 • Využívání kompenzačních pomůcek: 97 % dětí mělo kompenzovaný sluch – nejčastěji prostřednictvím kochleární implantace (56 %) nebo sluchadel. To odpovídá nárůstu kochleárních implantátů za posledních 20 let (ještě v roce 2000 uvedli respondenti pouze 13 % kochleární implantace a 80 % sluchadel).

 • Komunikační prostředky: Nejpoužívanějším komunikačním prostředkem byl mluvený jazyk (70 %). Pro srovnání: v roce 2000 uvedlo mluvenou řeč u svých dětí 47 % respondentů a v roce 2013 to bylo 62 %. Z těchto 70 % využívaly 4 % dětí také řeč doplňovanou znaky (cued speech) a 7 % používalo k doplnění řeči augmentativní komunikaci.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

 • Vzdělávání a škola: Nejvíce dětí se učilo v běžných školách (75 %). V posledních 20 letech došlo k obrovskému posunu: v roce 2000 bylo v mainstreamových školách pouze 45 % dětí, v roce 2013 to bylo 56 % dětí a nyní v roce 2020 už zmíněných 75 % dětí. Většina dětí mezi 7 a 17 lety byla ve třídě odpovídající jejich věku. Konkrétně 87 % dětí ve věku 7 až 11 let a 83 % dětí ve věku mezi 12 až 17 lety bylo ve správné třídě. 72 % dětí studovalo jiný mluvený jazyk (cizí a/nebo oficiální mluvený jazyk dané země, pokud byl jejich mateřským jazykem znakový jazyk). Co se týče využití technologií a služeb asistence, 28 % dětí mělo učitele zaměřeného na řeč a jazyk, 27 % mělo asistenta pedagoga nebo specializovaného učitele pro vzdělávání neslyšících a 19 % využívalo FM systém. Z dětí, které využívaly znakový jazyk, mělo 20 % tlumočníka. Mezi jednotlivými zeměmi byly však v této oblasti velké rozdíly. 19 % dětí uvedlo, že byly ve škole šikanovány kvůli ztrátě sluchu. Nejohroženější skupinou byly v tomto ohledu děti ve věku 12 až 17 let (22 %).

Ilustrační foto - Shutterstock.com

 • Vnímání rodičů týkající se vzdělávání: 77 % rodičů bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s tím, jak se rozhodli ohledně vzdělávání svého dítěte. Nicméně pouze 46 % rodin se domnívalo, že jsou neslyšící a nedoslýchavé děti vzdělávány na stejné úrovni jako slyšící děti. Rodiny vyjadřovaly své znepokojení nad kvalitou vzdělání, které se jejich dětem dostalo a o možnostech, které budou mít ve vztahu k dalšímu vzdělávání a zaměstnanosti.

 • Spokojenost s odbornou péčí a službami: 37 % rodin neobdrželo v době stanovení diagnózy důležité informace. 33 % rodičů považovalo informace za matoucí, neužitečné nebo nedostatečné. Pouze 55 % rodičů považovalo kvalitu odborné podpory za vynikající nebo dobrou. 41 % rodičů bylo spokojeno nebo velmi spokojeno s emocionální podporou poskytovanou odborníky a 36 % z nich bylo s touto podporou nespokojeno. Tyto údaje se však v jednotlivých zemích značně lišily. Největší spokojenost se službami byla u respondentů zaznamenána v ČR! 68 % českých respondentů uvedlo, že „naprosto souhlasí” nebo „souhlasí” s tím, že jsou spokojeni s emoční podporou od odborníků. V těsném závěsu bylo Španělsko. Naopak nejhůře hodnotili emoční podporu od odborníků respondenti v těchto zemích: Rusko, Bosna a Hercegovina, Švýcarsko, Francie a Litva (méně než 30 % uvedlo, že „souhlasí” nebo „naprosto souhlasí”).

Ilustrační foto - Shutterstock.com

 • Kontakt s dalšími rodiči: 65 % rodičů bylo vyzváno, aby kontaktovali další rodiny neslyšících a nedoslýchavých dětí. 68 % rodičů bylo v kontaktu s ostatními rodiči neslyšících a nedoslýchavých dětí a 93 % z celého vzorku považovalo tento kontakt za užitečný. 63 % rodičů mělo pravidelný kontakt se svým místním sdružením rodičů a 67 % z nich vyjádřilo spokojenost s emocionální podporou, které se jim od ostatních rodičů dostávalo.
 • Vnímání finanční podpory: Kochleární implantáty a sluchadla byly financovány převážně z veřejných zdrojů, stejně jako náklady na lékařskou péči a podporu ve školství (FM systémy, tlumočení). Bylo však i mnoho případů, kdy tyto a další technické pomůcky musely financovat rodiny samy. 45 % rodin bylo nespokojeno s výší finanční podpory. Největší procento rodičů bylo spokojeno s finanční podporou ve Švýcarsku (71 %), Finsku (67 %) a Rakousku (63 %). Nejhůře hodnotili rodiče finanční pomoc v Bulharsku (jen 17 % spokojeno), Gruzii (17 %) a Bosně a Hercegovině (pouhých 8 % spokojeno). V ČR také nebyla spokojenost rodičů s finanční podporou veliká – pouze 27 % odpovědělo, že je spokojeno. Pokud by vás zajímaly různé přístupy státu k finanční podpoře v několika evropských zemích, můžete si přečíst článek Modely finanční podpory dětí se ztrátou sluchu v zahraničí. Jedná se o výstup ankety, kterou jsme ve spolupráci se členy FEPEDA realizovali minulý rok.

Ilustrační foto - Shutterstock.com

 • Sociální inkluze: 68 % rodin bylo nespokojených nebo dokonce velmi nespokojených s úrovní povědomí veřejnosti o tématu ztráty sluchu. 58 % rodin bylo nespokojených nebo velmi nespokojených s úrovní dostupnosti informací a uzpůsobení pro neslyšící a nedoslýchavé osoby v MHD a na úřadech. 56 % bylo nespokojených nebo velmi nespokojených s dostupností a uzpůsobením zdravotnických zařízení. 40 % rodin nebylo spokojeno s množstvím titulků v televizi a 35 % s kvalitou stávajících titulků. 33 % rodin, jejichž děti používaly znakový jazyk, nebylo spokojeno s úrovní přístupu k tlumočení.

 

Více informací o organizaci FEPEDA najdete na jejich webu. Novinky z naší spolupráce s touto organizací můžete sledovat na webu www.infocentrum-sluch.cz.

 

Připravila: Lucie Brandtlová, Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.

Fotografie: Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s., archiv CDS Tamtam a Shutterstock.com

Zdroje:

Tisková zpráva FEPEDA FEPEDA MAKES PUBLIC THE RESULTS OF THE RESEARCH ON THE NEEDS OF FAMILIES OF DEAF AND HARD-OF-HEARING CHILDREN IN EUROPE, 3. 3. 2023.

Prezentace FEPEDA FEPEDA Research Findings from the Questionnaire to Investigate the Needs of Families of Deaf and Hard-of-Hearing Children across Europe, 2020-2021” (autorky: Sari Paloposki s podporou Natalie Berazy) přednášená online 3.3.2023. FEPEDA.eu

Grafy a obrázky: prezentace FEPEDA FEPEDA Research Findings from the Questionnaire to Investigate the Needs of Families of Deaf and Hard-of-Hearing Children across Europe,2020-2021” (autorky: Sari Paloposki s podporou Natalie Berazy) uveřejněná 3.3.2023.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.