Facebook YouTube Instagram

Institut sociálního zdraví chce přispět k využívání bezdrátových technologií

12. března 2020

O výzkumu mapujícím zkušenosti rodičů dětí se sluchovou vadou informuje Kristýna Gábová

Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci realizuje projekt Podpora efektivnějšího využívání bezdrátových technologií dětmi se sluchovým postižením. Jedná se o rozsáhlý výzkum, který mapuje zkušenosti rodičů dětí se sluchovou vadou. Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu života dětí se sluchovým postižením a jejich lepší začlenění do škol i celé společnosti. S tím souvisí i další záměr projektu, kterým je zvýšení využití bezdrátových asistivních pomůcek u dětí v raném, předškolním a školním věku a zvýšení povědomí o bezdrátových technologiích sloužících ke kompenzaci vad sluchu.

Projekt se skládá z několika propojených výzkumů. V současnosti probíhá kvalitativní výzkum metodou DIPEx, který bude zkoumat zkušenosti rodičů dětí s vadou sluchu a jeho výsledky budou publikovány na stránkách hovoryozdravi.cz. Dále realizujeme případové studie zaměřené na konkrétní zkušenosti rodin s bezdrátovými technologiemi pro kompenzaci vad sluchu. V tomto roce zahájíme také výzkum na školách o využívání bezdrátových technologií.

Souběžně s těmito výzkumy také připravujeme škálu, která by usnadnila posouzení připravenosti dítěte na využití bezdrátových kompenzačních pomůcek.

Všechny poznatky projektu pak vyústí v publikaci Metodiky pro zajištění akusticky vhodného prostředí ve vzdělávání dětí s postižením sluchu prostřednictvím bezdrátové technologie, která usnadní rodičům i pedagogům zapojení bezdrátové technologie do výuky i běžného života a pomůže jim vytěžit co nejvíce z možností, které tyto technologie jako další kompenzační pomůcka pro děti s vadou sluchu, nabízí.  Projekt získal grantovou podporu Technologické Agentury České republiky (TA ČR).

Ilustrační foto/Shutterstock

Zkušenosti rodičů dětí s vadou sluchu na webu Hovory o zdraví

Webové stránky hovoryozdravi.cz vznikly díky spolupráci mezi Institutem sociálního zdraví a Health Experiences Research Group (HERG) na Univerzitě v Oxfordu. Stránky vznikají na základě výzkumu DIPEx (Database of Internal Patient Experience), který se postupně rozšířil do mnoha zemí po celém světě. Tato metoda je založena na rozhovorech o vlastních zkušenostech lidí s konkrétním onemocněním, poruchou nebo jinou obtížnou situací.

Web Hovory o zdraví je českou obdobou britských Health talk.  Nápad na vznik této webové stránky přišel v roce 2001 od dvou lékařů, Ann McPhersonové a Andrewa Herxheimera na základě jejich vlastní zkušenosti s nemocí.  Ann byla diagnostikována rakovina prsu, a ačkoliv jako lékařka zdravotní stránku problému znala, nemohla najít nikoho, s kým by si o své nemoci mohla popovídat. Andrew zase musel podstoupit výměnu kolenního kloubu a vzájemně spolu začali sdílet své potíže. I když měli každý jiný zdravotní problém, sdílení toho, co prožívali, jim velmi pomáhalo.

Na základě této zkušenosti přišli s ojedinělým nápadem – vytvořit webové stránky (nyní healthtalk.org), kde by lidé mohli získat informace o svých zdravotních problémech od těch, kteří jimi také trpí. Hlavní zásadou těchto stránek však je, oproti mnoha jiným internetovým zdrojům, snaha o co největší objektivnost a podložení informací vědeckým výzkumem.

Výzkum - Ilustrační foto/Shutterstock.com

Česká verze se stejně jako anglická zakládá na rozhovorech s lidmi, kteří prožívají určitý zdravotní problém. Hovoryozdravi.cz tedy poskytují spolehlivé a ověřené informace o zdravotních problémech, jelikož prezentují zkušenosti skutečných pacientů nebo jejich blízkých. Na těchto stránkách jsme dosud zveřejnili výsledky výzkumů na téma stárnutí, karcinom prsu, paliativní péče a epilepsie u dětí. Mezi těmi, na kterých nyní Institut sociálního zdraví pracuje, je právě téma Sluchová vada u dětí.

Cílem tohoto výzkumu je hlubší porozumění zkušenostem, které mají rodiče dětí se sluchovou vadou. Po celé České republice realizujeme rozhovory s rodiči a zjišťujeme, jak sluchová vada dítěte ovlivňuje jejich život, život jejich dětí a celých rodin. Jejich poznatky a zkušenosti pak na webových stránkách www.hovoryozdravi.cz zprostředkujeme dalším lidem (dalším rodičům, jejich blízkým, zdravotnickému a jinému odbornému personálu).

 

Sluchadla - Ilustrační foto/Shutterstock

Výzkum o zkušenostech s bezdrátovou technologií

V rámci projektu se zaměřujeme na to, jak mohou bezdrátové technologie (dříve FM systémy) co nejefektivněji přispět k lepší kompenzaci vady sluchu. Proto úzce spolupracujeme s aplikačním garantem projektu, českou společností REJA.

Společnost REJA jsme si vybrali pro spolupráci, protože se jedná o předního distributora bezdrátových technologií v České republice. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti asistivních pomůcek a jejich technologie přispívají k lepší integraci dětí s vadou sluchu.

Bezdrátové technologie mohou používat děti se sluchadly i kochleárními implantáty, jejich využití je možné i u dětí, které kompenzační pomůcku nepoužívají. Tyto pomůcky zlepšují porozumění mluvené řeči v hlučnějším prostředí, jako jsou například třídy škol nebo dopravní prostředky. Pomáhají zejména tam, kde primární kompenzační pomůcka nestačí. Jejich využití zejména v nízkém věku, kdy ještě není ukončen vývoj řeči, oceňují odborníci i rodiče. V České republice je o těchto technologiích zatím nízké povědomí. Výzkum Institutu sociálního zdraví ověřuje jejich dopad na kvalitu života dětí a bude sloužit jako podklad pro vytvoření metodiky k jejímu využívání v českém prostředí.

Protože v českém prostředí není dostatek dětí, které mají s touto technologií zkušenost, společnost REJA tyto pomůcky krátkodobě půjčuje rodinám, které nám poskytnou cenné informace nejen o tom, jak užitečná pro ně tato kompenzační pomůcka byla, ale také o potížích, se kterými se setkaly. V této chvíli ještě nemáme výsledky výzkumu zpracované, ale už nyní se ukazuje, že problémy s využíváním technologií mohou být spojeny s nedostatkem informací – někteří pedagogové jsou k novým pomůckám rezervovaní a pro děti může být obtížné vysvětlit jim, kdy pomůcku zapojit do výuky a kdy to není třeba. Přestože při pořizování pomůcky dostane rodič velké množství informací, jak a kdy pomůcku co nejlépe využít, jsme přesvědčeni, že pro všechny zúčastněné bude užitečná publikace Metodiky pro zajištění akusticky vhodného prostředí ve vzdělávání dětí s postižením sluchu prostřednictvím bezdrátové technologie, kterou připravujeme.

Bariérou pro pořízení bezdrátových technologií je pro mnohé rodiče také vyšší pořizovací cena. Doufáme, že prostřednictvím projektu upozorníme na důležitost poskytovat na pořízení této kompenzační pomůcky vyšší příspěvky.

Škola - Ilustrační foto/Shutterstock

Posouzení připravenosti na využití bezdrátové technologie

Důležitou otázkou je, kdy bezdrátovou pomůcku dítěti pořídit. Někteří rodiče čekají s jejím pořízením až na školní docházku a využívají ji pouze při výuce. Ukazuje se však, že bezdrátové technologie jsou užitečné i pro menší děti, a lepší porozumění mluvenému slovu napomáhá rozvoji řeči. Proto připravujeme posuzovací škálu připravenosti na využití bezdrátové technologie. Vycházíme ze zkušeností implantačního centra Univerzity v Southamptonu a pro české prostředí validizujeme dotazník, ze kterého by odborníci i rodiče mohli vysledovat, na kolik je konkrétní dítě připravené na zapojení další kompenzační pomůcky.

Spolupráce s odborníky

Kromě spolupráce se společností REJA jsme do přípravy a realizace výzkumu zapojili i další odborníky, kteří nám v průběhu projektu pomáhají s každou jeho fází. Pravidelně se setkávají na tzv. Poradním panelu. Mezi členy panelu patří výzkumníci Institutu sociálního zdraví (Kristýna Gábová, Radka Horáková, Mária Heveriová  a Kristýna Černíková), zástupci aplikačního garanta (Jakub David a Martina Škvareková), lékaři (audiolog Radan Havlík a foniatrička Pavla Weberová) a další odborníci na sluchové postižení u dětí (Martina Péčová a Anna Kučerová ze služby rané péče Centra pro dětský sluch Tamtam, Alexandra Tichá ze speciálně pedagogického centra, Eva Souralová z Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého, Kateřina Nová ze Spolku uživatelů kochleárního implantátu, asistentka pedagoga Lenka Miřátská) a dále zástupci rodičů dětí se sluchovým postižením. Projekt má také tzv. medical supervizora, kterým je foniatrička MUDr. Eva Havlíková, která dohlíží na odbornou správnost výstupu.

Zapojení rodičů

Do června tohoto roku nabízíme rodičům možnost zapojit se do výzkumu a zveřejnit své zkušenosti na stránkách Hovory o zdraví.  Zájemci nás mohou kontaktovat na e-mailu: kristyna.gabova@oushi.upol.cz. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v únoru příštího roku.

 

Mgr. Bc. Kristýna Gábová vystudovala sociální práci. V současné době je studentkou doktorského  programu na Institutu sociálního zdraví (vědecko-výzkumné pracoviště Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci). Výzkumně se věnuje zkušenostem rodičů dětí se sluchovou vadou.

Kristýna Gábová

Připravila:  Kristýna Gábová, studentka doktorského programu na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého

Fotografie:  Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.