Facebook YouTube Instagram

Žáci se sluchovým postižením a státní zkoušky

2. února 2022

Současný model maturitní zkoušky u neslyšících a nedoslýchavých žáků

Jak vypadá současný model maturitní zkoušky u neslyšících a nedoslýchavých žáků? Na jaké úpravy podmínek mají nárok? Zasáhla pandemie v uplynulých dvou letech do průběhu zkoušek? Na tyto a další otázky nám odpověděl Mgr. Jan Andrejsek z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Z jeho odpovědí jsme sestavili stručný přehled, z něhož vybíráme:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve veřejném prostoru se pro ni stále používá historicky vzniklá zkratka CERMAT. Mezi úkoly organizace patří příprava maturitních zkoušek, jednotných přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek na učilištích a řada dalších činností.

Mgr. Jan Andrejsek, koordinátor pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka pro žáky zařazené do skupiny „SP-3“, při přednášce na konferenci Pražský post-surdopedický den II.

Mgr. Jan Andrejsek, koordinátor pro společnou část maturitní zkoušky z českého jazyka pro žáky zařazené do skupiny „SP-3“, při přednášce na konferenci Pražský post-surdopedický den II.

Současný model maturitní zkoušky

Maturitní zkouška je rozdělena na společnou a profilovou část. Ve společné části žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Kromě toho se žáci mohou přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, mimo jiné ke zkoušce z matematiky rozšiřující, jejíž výsledek při přijímacím řízení zohledňuje řada vysokých škol. V současné době se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a hodnotí se jen slovně „uspěl/a“ nebo „neuspěl/a“. Zkoušky profilové části si pak připravují školy samy. Tento model maturitní zkoušky je shodný pro všechny maturanty, tedy i pro žáky se sluchovým postižením.

Úpravy maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na střední školy u žáků se sluchovým postižením

U obou zkoušek mají žáci právo na úpravu podmínek pro konání zkoušek. Jedná se o úpravu prostředí, možnost použití kompenzačních pomůcek, navýšení časového limitu konání zkoušek, ale i obsahové úpravy zkoušek. Například pro žáky, pro které je prvním jazykem český znakový jazyk (skupina SP-3), Centrum připravuje samostatnou zkoušku z českého jazyka v úpravě pro neslyšící. Jde o zkoušku z češtiny jako druhého jazyka vztahující se k úrovni B1 podle dokumentu Společný evropský referenční rámec pro jazyky. O konkrétním uzpůsobení podmínek pro daného žáka pak rozhoduje příslušné školské poradenské zařízení, které vydává doporučení, jež musí žák k přihlášce ke zkoušce přiložit.

Školy, ze kterých se k maturitám hlásili neslyšící žáci komunikující znakovým jazykem

Školy, ze kterých se k maturitám hlásili neslyšící žáci komunikující znakovým jazykem

Při přípravě zkoušek pro neslyšící žáky, lépe řečeno pro žáky zařazené ve skupině SP-3, Centrum spolupracuje s celou řadou externistů. Jedná se o pedagogy, kteří působí na středních nebo vysokých školách vzdělávajících tuto skupinu žáků, v případě zkoušky z českého jazyka v úpravě pro neslyšící také s odborníky na češtinu jako cizí, respektive druhý jazyk. V neposlední řadě také spolupracuje s rodilými mluvčími českého znakového jazyka, se kterými připravuje překlady zadání zkoušek do českého znakového jazyka.

Příprava didaktického testu z českého jazyka je dlouhodobý a poměrně složitý proces, který začíná tvorbou samotných úloh, jejich tzv. pilotováním, následně sestavením úloh do testu, který je pak posuzován středoškolskými učiteli češtiny i řadou akademických pracovníků, mimo jiné i z Ústavu pro jazyk český AV ČR. To samé platí pro zkoušku z českého jazyka v úpravě pro neslyšící, i když jsou tu určité odlišnosti, například s ohledem na malý počet žáků má Centrum jen velmi omezené možnosti úlohy pilotovat.

Maturanti se sluchovým postižením, kteří využili úpravu zkoušek – kolik jich bylo a odkud?

V roce 2021 bylo v jarním zkušebním období maturitní zkoušky přihlášeno celkem 124 žáků se sluchovým postižením, tedy žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek zařazených ve skupinách SP-1 (komunikují v mluvené češtině a rozumí bez odezírání – pozn. redakce), SP-2 (komunikují v mluvené češtině, k porozumění potřebují odezírat – pozn. redakce) a SP-3. Uživatelů českého znakového jazyka, tedy žáků ve skupině SP-3, bylo 23. Nejvíce neslyšících maturantů ze skupiny SP-3 pocházelo ze škol, které se u nás historicky zabývají vzděláváním žáků se sluchovým postižením – konkrétně jsou to škola ve Výmolově ulici v Praze 5 – Radlicích, škola v Holečkově ulici v Praze 5 – Smíchově a dále školy v Hradci Králové, v Brně a ve Valašském Meziříčí.

Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící uživatele znakového jazyka

Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící uživatele znakového jazyka

Cvičné testy z českého jazyka a matematiky

Všechny didaktické testy použité v uplynulých zkušebních obdobích maturitní zkoušky jsou volně přístupné na webových stránkách Centra. V příslušných záložkách najdete i videonahrávky překladů didaktických testů do českého znakového jazyka. V případě jazykových zkoušek jsou překládány pouze úvodní pokyny pro práci s testovým sešitem a instrukce k jednotlivým úlohám. U matematiky jsou pak překládány nejen úvodní pokyny a instrukce, ale i všechna zadání úloh.

Pandemie v letech 2020 a 2021 a její vliv na obsah testů a průběh zkoušek

Pandemie v letech 2020 a 2021 do obsahu didaktických testů nijak nezasáhla. Testy jsou totiž připravovány podle tzv. katalogů požadavků a ty se v tomto období nezměnily. Ale průběh jak jednotných přijímacích zkoušek, tak maturitních zkoušek byl ovlivněn poměrně výrazně. V obou letech došlo k posunu termínů konání zkoušek oproti původně plánovanému harmonogramu. V roce 2020 také došlo k tomu, že se jednotné přijímací zkoušky konaly pouze v jednom řádném termínu, nikoliv ve dvou jako obvykle. A v letošním roce například mohli někteří maturanti ze zdravotnických a sociálních oborů konat maturitní zkoušku pouze dobrovolně, novinkou byl také mimořádný termín maturitní zkoušky v červenci.

Připravila: Lucie Křesťanová, šéfredaktorka magazínu Dětský sluch

Fotografie: autorka a archiv Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.