Facebook YouTube Instagram

Společné večerní čtení bylo tím, co u našich dětí podpořilo oblibu knížek

Kudy vedla cesta ke čtení v bilingvní rodině Kateřiny Červinkové Houškové, tlumočnice českého znakového jazyka, učitelky češtiny a maminky čtyř dětí?

Více

Mezinárodní týden neslyšících 2022

Centrum pro dětský sluch Tamtam se k této osvětové akci letos hlásí sérií zářijových Zahradních slavností tlumočených do českého znakového jazyka, které proběhnou v Praze, Pardubicích a Ostravě

Více

Neslyšící děti proměnily Valdštejnskou zahradu v pohádkový svět

Zahradní slavnost Centra pro dětský sluch Tamtam ve Valdštejnské zahradě

Více

O ztrátě sluchu v číslech

Přehled údajů Mezinárodní zdravotnické organizace o ztrátě sluchu

Více

Postup při přidělování příspěvku na péči

Ptáme se na tiskovém oddělení úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Průlom ve vývoji vakcíny proti cytomegaloviru

Vrozený CMV je považován za nejčastější negenetickou příčinu vrozené ztráty sluchu, přičemž způsobuje odhadem 20–25 % všech případů vrozené ztráty sluchu

Více

Byl vám zamítnut příspěvek na péči nebo jiné dávky? Jak se můžete bránit?

Jak postupovat při zamítnutí rozhodnutí o příspěvku či nesouhlasu s výší přiznané dávky

Více

Nabídka služeb CDS Tamtam pro Ukrajince v ČR/Послуги CDS Tamtam для українців у Чехії

Tamtam nabízí pomoc v ukrajinštině, ruštině i ukrajinském znakovém jazyce

Více

Zkušenosti s novorozeneckým screeningem sluchu ve Velké Británii

6. srpna 2018

Ve Velké Británii je ustanoven národní program novorozeneckého screeningu sluchu (Newborn Hearing Screening Programme, dále NHSP). Národní výbor pro screening (The UK National Screening Commitee) je zodpovědný za stanovení pravidel novorozeneckého screeningu.

Je doporučeno, aby všechny děti podstoupily novorozenecký screeningu sluchu, aby byly zachyceny děti s vrozenou ztrátou sluchu.  NHSP si klade za cíl rovný přístup k jednotnému a kvalitně zajištěnému screeningu sluchu napříč celým Spojeným královstvím. Důležitým cílem je také poskytnutí vysoce kvalitních informací rodinám tak, aby se mohli o screeningu informovaně rozhodnout.

NHSP stanovuje národní standardy kvality screeningu sluchu, které mají pomoci zajistit vysokou úroveň programu novorozeneckého screeningu sluchu a podpořit zdravotníky a jiné odborníky. To zahrnuje vytvoření a pravidelnou revizi standardů kvality a každoroční sbírání a vyhodnocování dat. Zajištění kvality pokrývá celý proces screeningu, počínaje pozváním ke screeningu přes rescreening až po případné následné intervence a služby v případě potřeby u dětí, které screeningem neprojdou.

NHS Newborn Hearing Screening Programme Standards 2016 to 2017

Fakta o screeningu sluchu ve VB

  • Existují jasně definované cesty procesem screeningu sluchu u novorozenců jak pro fyziologické, tak i rizikové novorozence. Newborn hearing screening: care pathways.
  • Screening sluchu by měl být nabídnut všem narozeným dětem do čtyř až pěti týdnů po narození, nejpozději však do tří měsíců věku.
  • Jsou stanoveny dvě metody: otoakustické emise (OAE) a vyšetření kmenových evokovaných potenciálů (AABR)

Informační materiály pro rodiče

Ve Spojeném království mají vytvořenu brožuru věnovanou screeningovým metodám zahrnujícím různé vyšetření cílené na různé typy postižení, a to už během těhotenství či krátce po něm. Screening test for you and your baby.

 

Kromě toho mají také materiál určený rodičům dětí na speciální jednotce intenzivní péče, kde jsou popsány screeningové metody včetně screeningu sluchu: Babies in special care units: screening tests for your baby.

Pro rodiče, kteří směřují na další vyšetření na specializované audiologické pracoviště, je určen materiál popisující průběh a smysl návštěvy takového pracoviště a možné výsledky: Your baby´s visit to audiology clinic.

Pro rodiny s dětmi, kterým je diagnostikováno sluchové postižení, jsou určeny publikace, které shrnují odpovědi na základní otázky. Jsou rozdělené na problematiku sluchového postižení, jednostranné hluchoty a mírné nedoslýchavosti.

Your baby has a hearing loss, parent information

Your baby has a hearing loss in one ear, parent information

Your baby has a mild hearing loss, parent information

K dispozici jsou také záznamové archy, kde je uvedeno, co mají rodiče sledovat, aby rozpoznali případné obtíže ve sluchovém rozvoji jejich dítěte. Jsou rozdělené na vývoj předřečových a řečových dovedností od narození do tří let: Making sounds checklist  a na reagování na zvuky a řeč do dvanácti měsíců: Reaction to sounds checklist .

Výsledky screeningových vyšetření se zapisují do zdravotní knížky zvané Red book. Do této knihy zapisují zdravotníci po narození dítěte všechny důležité údaje týkající se zdravotního stavu dítěte jako například hmotnost, očkování atp. Také rodiče sami si mohou do knihy zapisovat i pro ně další důležité informace. V Red book rodiče najdou přehled vývojových milníků. V některých oblastech Spojeného království je dostupná také elektronická verze této zdravotní knížky: eRedbook

 

Existují i webové stránky, kde rodiče najdou potřebné informace týkající se screeningu sluchu (např. informační video Newborn hearing screening).

Na podporu zdravotníků a všech zúčastněných stran v procesu screeningu sluchu ve Spojeném království je vytvořen manuál s pokyny, které se ke screeningu vztahují. Tento materiál například:

  • zahrnuje a upřesňuje klíčové kontakty
  • vymezuje zodpovědnosti pracovníků a jejich kompetence
  • specifikuje požadované zaškolení a další profesní rozvoj
  • věnuje se také možným rizikovým oblastem či mimořádným situacím, které by mohly během screeningu nastat
  • popisuje požadavky na vybavení a potřebné protokoly
  • popisuje každodenní řízení a směřování pacientů aktuálně zahrnutých v procesu screeningu sluchu
  • poskytuje informace o národním NHSP IT systému

NHSP operational guidance

NHSP má nástroje pro zpětnou kontrolu průběhu screeningového programu. Existují klíčové ukazatele, které jsou čtvrtletně zaznamenávány a odesílány do národního systému.

NHSP: national data reporting

ZDROJE:

 

Připravila: PhDr. Anna Jiříčková, vedoucí poradce Rané péče pro Moravu a Slezsko Centra pro dětský sluch Tamtam

Fotografie: Shutterstock.com

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.