Facebook YouTube Instagram

Konference „Raná péče v mezinárodním kontextu“

29. listopadu 2018

Konference se věnovala kvalitě rané péče v ČR i jejímu postavení v mezinárodním kontextu

Asociace rané péče České republiky uspořádala 27. listopadu odbornou konferenci „Raná péče v mezinárodním kontextu“ s cílem zhodnotit kvalitu a efektivitu služby rané péče v ČR i v mezinárodním kontextu, posoudit stabilitu jejího zakotvení v legislativních podmínkách České republiky a nastínit perspektivu této služby. Konference se konala v Praze pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí a finančně ji podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti.

Konferenci zahájila úvodním slovem Mgr. Jana Hanzlíková, náměstkyně ministerstva práce a sociálních věcí pro řízení sekce správních činností a sociální politiky.

Dvouletý projekt s názvem „Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči“ představily jednatelky Asociace pracovníků v rané péči České republiky (ARPČR) Mgr. Markéta Sieglová a Bc. Michaela Svobodová. Díky projektu se podařilo nastavit systémové fungování organizace na celorepublikové úrovni, s novou organizační strukturou, sestavit komplexní třístupňový vzdělávací program (pro pracovníky rané péče v různých fázích pracovní kariéry) a vytvořit program umožňující velmi objektivně zhodnotit službu rané péče před udělením Garance kvality služby. Garance kvality je vedle vzdělávání nosným produktem ARPČR pro jednání s institucemi a partnery – cílem je získat na základě garance zvýhodnění u donátorů – úřadů a nadací.

Vznikly i zcela nové dokumenty, např. kompetence poradce rané péče a odborný profil poradce, které pomohou při výběru a zaškolování nových pracovníků.konference 2Jednatelky Asociace Mgr. Markéta Sieglová a Bc. Michaela Svobodová

Projekt „Profesionalizace Asociace pracovníků v rané péči“ posílí fungování členských organizací v regionech a zajistí celorepublikově stejně vysokou odbornou úroveň služby, ověřenou garančním procesem.

Vzdělávání pracovníků Asociace (a službu rané péče vůbec) dlouhodobě podporuje Nadace rozvoje občanské společnosti, mimo jiné v rámci grantového programu Včasná pomoc dětem, který je financován z prostředků The VELUX Foundations. Program na konferenci představila jeho manažerka Mgr. Alena Šváchová.

Nad efektivitou rané péče a jejími perspektivami v legislativním systému České republiky se zamýšlela ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam Mgr. Jana Fenclová. Systémově se tato sociální služba stává nedílnou součástí mezioborové spolupráce se zdravotnictvím a školstvím a je nyní velmi žádaná. Podle Fenclové, i podle názorů mnoha dalších poskytovatelů rané péče, které zazněly na odprezentovaném videu, rodiče na službě rané péče oceňují partnerský přístup – to, že na ně poradkyně mají čas, navštěvují je doma, v přirozeném prostředí, nastaví službu individuálně podle potřeb rodiny a provázejí rodinu dlouhodobě. Bohužel je však všeobecná informovanost o službě stále velmi malá. „Chybí systémové řešení, které rodičům pomůže službu najít,“ zdůraznila Fenclová a upozornila na to, že prestiž profese poradce rané péče by zvýšilo i její zařazení do katalogu profesí.konfernce 4Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Centra pro dětský sluch Tamtam a Mgr. Jana Hanzlíková z MPSV

Mgr. Anna Strenková, sociální pracovnice v Jedličkově ústavu, přednesla účastnicím konference výsledky svého výzkumu v rodinách cizinců s dětmi se zdravotním postižením žijícími v České republice. Ze zkušeností zahraničních klientských rodin vyplynula potřeba vytvoření informačního rozcestníku, kde by rodiče získali všechny potřebné informace. Byla by žádoucí i spolupráce ARPČR s krajanskými spolky, aby lidé pracující s migranty mohli rodiče do rané péče nasměrovat a dobře ji prezentovat.

O koncepci služby rané péče v Itálii hovořila Jossé Lanners, ředitelka centra Nadace Roberta Hollmana v Cannero Riviera, kam dojíždějí na rehabilitační pobyty rodiny dětí se zrakovým postižením. Ukázky práce s rodinami v Canneru (herní laboratoř, psychomotorická podpora apod.) jsme měli možnost vidět na prezentovaném videu. „Náš přístup je globální, ale individuální. Nezaměřujeme se jen na deficitní oblast, dítě je protagonistou aktivit, neděláme nic za něj,“ uvedla Jossé Lanners.konfernce 3Jossé Lanners, ředitelka centra Nadace Roberta Hollmana

Metodička rané péče PaedDr. Jana Vachulová navázala na přednášku Jossé Lanners videoukázkou klientské rodiny rané péče EDA. Italská rodina žijící v Praze současně využívá při svých občasných pobytech ve vlasti služeb v Canneru, neboť rodiny cizinců čerpající službu v  ČR neztrácejí současně nárok na ranou péči ve své vlasti. Na základě prezentovaného videa bylo možné očima jedné takové rodiny porovnat několik národních systémů rané péče a také si znovu potvrdit, že potřeby rodin dětí s postižením neznají hranice. Vachulová však nastolila otázku možnosti zprostředkovat rodinám plnohodnotné provázení v situaci, kdy nikdy nelze zcela odhlédnout od jazykové a kulturní bariéry.    

Systém rané péče ve Velké Británii obecně představila Mgr. Pavla Skalová, poradkyně rané péče Diakonie ČCE, poskytovatele rané péče rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením. Velká Británie je inspirativní tím, že jednotlivé potřeby rodiny dítěte s postižením jsou řešeny nerezortně, úzkou spoluprací zainteresovaných odborníků. Osobní zkušeností s tímto tzv. „týmem okolo dítěte“ navázala Mgr. Jana Hunáková, vedoucí služby rané péče Educo ve Zlíně, na základě své nedávné stáže ve státním zařízení rané péče ve Velké Británii. Zároveň pozvala účastníky konference na duben 2019 do Zlína, kde bude Educo pořadatelem mezinárodního workshopu s tématem mezioborové spolupráce v rané péči.

O Asociaci rané péče v České republice

Zastřešující organizace Asociace rané péče České republiky (ARPČR) ve svých řadách sdružuje 21 organizací, které jsou poskytovateli služby rané péče. Podporují rodiny s dětmi s těžkým zrakovým, sluchovým, mentálním, pohybovým či kombinovaným postižením nebo rodiny s dětmi ohroženými ve vývoji např. z důvodu nedonošenosti, a to od jejich narození do sedmi let věku dítěte.  

Všechny poskytovatele spojuje stejný charakter služby – je terénní, poradce rané péče navštěvuje rodinu v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem. Služba provází rodinu v obtížné životní situaci a usiluje o to, aby dítě mohlo vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. Je poskytována bezplatně profesionálními poradci rané péče. Je legislativně zakotvena v zákoně č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.   

Tisková zpráva Asociace rané péče České republiky, z.s.

Fotografie: archiv ARPČR a Lucie Křesťanová

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.