Facebook YouTube Instagram

Týdenní programy pro rodiny s dětmi

3. března 2018

O historii a současnosti pobytů pořádaných Centrem pro dětský sluch Tamtam pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením.

Původním motivem rodičů pro vznik naší organizace byla potřeba sounáležitosti a starost o výchovu a vzdělání svých dětí. Společná setkání, společně strávené víkendy byly vždy důležitou součástí programu a bylo patrné, že jsou přínosem pro rodiče i pro děti. S postupnou profesionalizací organizace, se vznikem mateřské školy Pipan a služby rané péče se profesionalizovaly také pobytové akce. Od prvopočátku se staly projektem dotovaným Ministerstvem zdravotnictví České republiky a je tomu tak dosud, i když nyní už je okruh donátorů širší.

První pobytová akce s odborným programem se konala kousek pod Sněžkou na chatě Rozhled, kde jsme sice byli v chráněné krajinné oblasti s krásným výhledem, ale dispozice chaty nám neumožňovaly vytvořit provizorní ambulance a společenská místnost byla více turistická, než jsme si přáli. Proto jsme se pro příští roky přesunuli kousek níž do Herlíkovic, kde jsme měli nejen dost místa a dobré zázemí, ale v dosahu i stáj s koňmi, na kterých děti mohly jezdit. Už zde se utvářel stabilní tým odborníků, kteří jsou dodnes součástí programu pro rodiče, třeba MUDr. Ivan Jedlička, paní Mgr. Petra Kopecká, pan Ing. Tomáš Tichý. Naše nabídka služeb se stále rozrůstala, bylo více aktivit, více přednášejících i více pomůcek, které jsme museli stěhovat. Také se vznikem pracoviště v Olomouci začalo přibývat rodin z Moravy, pro které byly Krkonoše moc daleko. Další lokalitou pro týdenní programy se tak stala Živohošť na břehu Slapské přehrady, vzdálená od Prahy hodinu cesty. Počet klientských rodin i množství nabízených aktivit však nadále stoupaly a nakonec jsme potřebovali hotely dva. Nyní již deset let jezdíme do Srbska u Karlštejna, kde jsme nalezli zázemí nabízející dostatek prostoru, přednáškový sál, hernu, šest ambulantních pracoven. V okolí je krásná příroda se spoustou možností procházek i výletů a velkým bonusem je dostupnost z Prahy do třiceti minut.

Co se všechno změnilo za dobu, kdy týdenní programy pro rodiče s dětmi chystáme?

 • Především věk dětí. Díky kvalitnější a včasnější diagnostice se programů účastní rodiče se stále mladšími dětmi. Postupně jsme se z kategorie téměř předškoláků posunuli k dětem ve věku jen několika měsíců, všechny jsou většinou v kočárku.
 • Změnily se technické možnosti, a to nejen kompenzační pomůcky pro děti, ale i naše vybavení audiometrickou technikou. Používáme nové PC programy, vizuálně podpořenou audiometrii, digitální záznamy, sofistikovanější didaktické pomůcky.
 • Postupně ve své práci využíváme i nové metodické postupy, ať už v oblasti podpory vývoje dítěte, např. rozvoje sluchového vnímání dítěte za pomoci vývojových škál, tak i pro práci s rodinou jako celkem.
 • Změnila se programová skladba, kde ale stále dochází k vývoji a úpravám především podle specifických potřeb rodin.

 

Co zůstává stejné a jak intenzivní program vypadá?       

 • Základním principem programů pro rodiče zůstává intenzivní podpora rodiny pečující o dítě se sluchovým nebo kombinovaným postižením. Nabídka aktivit vychází ze soustavně zjišťovaných potřeb rodičů, ať už z dotazníků, anket, konzultační činnosti nebo z diskuse přímo na pobytech. Cílem je vybavit rodiče vším, co potřebují proto, aby byli kompetentními, informovanými rodiči znalými potřeb svých dětí a schopnými jim plně vyhovět.
 • Stabilní tým předních odborníků, který se programu účastní.
 • Témata, která se pravidelně v programech opakují, jsou z několika oblastí:
 • sluch, sluchové vady, diagnostika, kompenzace
 • komunikace, znakový jazyk, sluchové vnímání, logopedie, podpora řečového vývoje
 • rodina, vztahy v rodině, přijetí dítěte, psychická podpora
 • dospělí se sluchovým postižením, jejich život a kultura
 • integrace, inkluze a vzdělávání dětí se sluchovým postižením
 • kontakt s rodiči starších dětí se sluchovým postižením

 

 

Všechna tato témata jsou obsahem individuálních i skupinových terapií, jsou součástí besed i přednášek, promítají se do všech dalších činností, včetně společného výletu do Svatého Jana pod Skalou. Velkou pozornost věnujeme i individuální práci s dítětem v době, kdy rodiče mají přednášky. Každodenní několikahodinová individuální péče poradkyň o dítě nabízí velký prostor pro jeho rozvoj, ale i pro nácvik komunikačních strategií a sledování reakcí dítěte. Každý rodič získá na závěr shrnutí všech poznatků o dítěti a doporučení pro další péči, součástí zprávy je i DVD z logopedie a VPA.  Stejná pozornost je věnována i slyšícím sourozencům, pro které je připraven speciální skupinový program tak, aby si celý týden užili co nejvíce. I oni na závěr dostanou svou zprávu – diplom.

 

 

S rodiči trávím na pobytech každý den asi nejvíce času. Pokud bych měla shrnout, kdy vidím nejvíce emocí a překvapení, potom je to první večer, kdy mají poprvé promluvit o sobě a svém dítěti. Většinou říkají, že přijeli pro informace a seznámit se s jinými rodiči. Důležitým momentem je osobní setkání s neslyšícími, nejen s lektorem znakového jazyka, ale i besedování s našimi kolegy se sluchovým postižením, kteří o svém životě a zkušenostech mluví zcela otevřeně. Dalším citlivým momentem je sledování videí svých dětí z logopedie, kde rodiče vidí, jak se všechny moc snaží a jak je to náročné. Uvědomí si, že je potřeba děti ocenit a také jim nechat dětství. Posledním zásadním okamžikem je společné shrnutí celého týdne, kdy najednou zjišťujeme, že původní očekávání informací a seznámení rodičů byla překonána něčím důležitějším, spoluprožitím náročných a citlivých momentů, pochopením potřeb svých i dítěte, důvěrou v okolí i sebe, uvolněním i potřebou se nadále setkávat a aktivně hledat cesty pro své dítě.

Za týden se dá poznat a zažít mnohé, dynamika i atmosféra pobytů je v něčem podobná, přesto pokaždé jiná. Těší mne, že jí mohu napomáhat i ji spoluprožívat.

 

Připravila: Jana Fenclová

Autorka je ředitelkou Centra pro dětský sluch Tamtam

Foto archiv Centra pro dětský sluch Tamtam

 

 

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.