Facebook YouTube Instagram

Služby Komplexního centra kochleárních implantací Brno

5. listopadu 2015

Informace o bilaterálních implantacích v CKI Brno.

V České republice byla do roku 2011 pouze dvě Centra kochleárních implantací (pro děti a pro dospělé), obě v Praze ve FN Motol. Již celou řadu let jsme vnímali rostoucí potřebu zajistit pro pacienty z regionu Moravy další centrum kochleárních implantací. K přesvědčení, že je toto nové centrum nezbytné, nás vedly nejen zkušenosti ze zahraničí, ale i skutečnost, že v Jihomoravském kraji byl -  a je stále -  nejmenší počet implantovaných pacientů na milion obyvatel. Vnímali jsme rovněž těžkosti pacientů v režimu dlouhodobé pooperační péče, pro něž bylo pražské centrum příliš vzdálené. Je nepochybné, že zřízením dalšího implantačního centra v Brně se stala rehabilitační péče pro pacienty méně komplikovaná, obslužně dostupnější, celorepublikový program kochleárních implantací je nyní efektivnější.

Centrum kochleárních implantací v Brně

Naše Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně se pod vedením přednosty, prof. MUDr. Roma Kostřici, CSc., od roku 2007 intenzivně připravovala na program kochleárních implantací s podporou vedení naší nemocnice a jejích dalších klinik. V roce 2012 bylo Centrum oficiálně uvedeno do provozu, navázalo smlouvy se zdravotními pojišťovnami a v červnu 2012 úspěšně provedlo první kochleární implantaci. V počátku naše klinika zajišťovala péči o dospělé pacienty samostatně, u dětských pacientů jsme navázali úzkou spolupráci s Klinikou dětské ORL FN Brno, která je patřičně vybavena, akreditována a má mnohaleté zkušenosti v péči o děti. Tato spolupráce se ukázala být tak efektivní, že obě fakultní nemocnice v Brně se dohodly na vytvoření společného projektu, tzv. Komplexního centra kochleárních implantací Brno“, kde odborníci z obou klinik pracují společně v jediném týmu. Komplexní centrum kochleárních implantací Brno je nyní schopno personálně, kapacitně i přístrojově zcela zajistit provádění indikací kochleárních implantací, předoperačních vyšetření, operativu a pooperační rehabilitaci dětských i dospělých pacientů pro Moravu.

Záruka dlouhodobé péče

Vedení Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně i Fakultní nemocnice Brno významně podporují zavádění nových moderních způsobů léčby ve všech oborech. V souvislosti s vládním programem budování Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je jasným dlouhodobým strategickým záměrem rozvíjet nejmodernější lékařské technologie a postupy a směřovat vývoj zdravotnictví v Brně ke specializovaným centrům provádějícím nejen léčbu, ale i výzkum a vývoj nových technologií a léčebných postupů.

  První oboustranně implantované dítě v Brně /foto: T. Talach

Odborná garance

Vznik kochleárního implantačního centra na ORL klinice FN u sv. Anny v Brně a pozdější transformace v Komplexní centrum kochleárních implantací Brno byly projednány a schváleny výborem odborné společnosti ORL. Garantem kvality Komplexního centra kochleárních implantací Brno je Universitní ORL klinika AKH Vídeň, její přednosta univ. prof. Dr. Gstöttner a univ. prof. Dr. Baumgartner.

Pooperační péče

Pooperační rehabilitační péče je našim operovaným pacientům poskytována nejen na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN U svaté Anny v Brně a na Klinice dětské ORL FN Brno, ale v součinnosti s  logopedy a bioinženýry také v místě bydliště. U dětí spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry,  organizovanými při školách pro sluchově postižené a při školách pro děti s vadami řeči. Dospělí také navštěvují nejbližšího klinického logopeda v místě bydliště. Pooperační péče je prováděna a celkově koordinována Komplexním centrem kochleárních implantací Brno.

Technické zajištění

Zapojení a nastavování řečového procesoru provádí lékař nebo odborný technik, kteří absolvovali předepsaný specializovaný kurz. K programování je používána výpočetní technika a speciální hardware a software, který má klinika k dispozici. Personál centra je vyškolen v nastavování implantátů značky MED-EL i COCHLEAR. Je zajištěna pravidelná aktualizace programového vybavení. Programování a dolaďování řečového procesoru se provádí dle věku a potřeb pacienta. Cílem je nastavení optimálního rozsahu stimulace jednotlivých elektrod tak, aby vyhovoval individuálním poslechovým situacím.

Rehabilitace

Rehabilitaci vede a koordinuje vyškolený klinický logoped s foniatrem. Souběžně poskytuje komplementární  péči také klinický logoped a speciální pedagog v místě bydliště pacienta. Člověk s kochleárním implantátem je schopen vnímat i rozlišovat určité zvuky, rozumět řeči, konverzovat. Naším cílem je eliminovat všechny nežádoucí vlivy, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Za účelem úspěšné rehabilitace používáme všechny dostupné rehabilitační materiály a postupy včetně výpočetní techniky a programového vybavení.

Naši pacienti

K dubnu 2015 bylo od začátku programu v Brně zaimplantováno 32 dospělých pacientů a 14 dětí (nejmladší ve věku 10 měsíců), z toho 3 již mají implantát oboustranně – v souladu s novými Indikačními kritérii a legislativou. U dětských pacientů se nyní, po schválení zdravotními pojišťovnami, realizují standardně oboustranné implantace.  Ty provádíme buď při jediné operaci (simultánní), nebo ve dvou fázích (sekvenční postup). Oba přístupy mají své opodstatnění a volíme je dle výhod pro pacienta.  U dospělých se nadále implantuje (dle metodiky ZP) převážně jednostranně.

 

Autor: MUDr. Tomáš Talach

Autor je foniatrem a koordinátorem Komplexního centra kochleárních implantací v Brně.

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.