Facebook YouTube Instagram

Kdo je logoped a proč je důležitá logopedie?

27. dubna 2018

Mohlo by se zdát, že logopedie se dítěte týká, až když začne mluvit, ale zdaleka tomu tak není.

Logoped je odborník, který se zabývá výchovou, vzděláváním a komplexní péčí o osoby s narušenou komunikační schopností. Ta zahrnuje výslovnost, gramatickou stavbu vět, slovní zásobu, schopnost dorozumět se s okolím, čtení, psaní a neverbální komunikaci (znakový jazyk a alternativní komunikace pomocí obrázků či počítače). Pro docílení těchto schopností logoped mj. provádí dechová cvičení pro správnou tvorbu hlasu, hlasová cvičení (vyvození hlasu pomocí hmatu, odezírání a speciálních hraček), cvičení motoriky mluvidel, sluchová cvičení (reakce na zvuky, jejich rozlišení a následně rozumění mluvené řeči), cvičení jemné motoriky, grafomotoriky i zrakové percepce.

Logoped spolupracuje s dalšími lékaři (pediatrem, foniatrem a lékařem ORL, neurologem, stomatologem, rehabilitačním lékařem či pracovníkem, psychiatrem) a specialisty ve školské a sociální sféře (psychologové, učitelé základních, mateřských i speciálních škol, pracovníci speciálně-pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden a služeb rané péče). Na základě diagnostiky příčin, projevů i frekvencí těchto komunikačních poruch a spolupráce s uvedenými odborníky doporučuje postupy rehabilitace komunikačních schopností. Logoped tak svou péčí minimalizuje pedagogické, psychologické a sociální důsledky poruchy.

Pokud se vaše dítě narodilo s vadou sluchu, budete se s logopedem setkávat tak dlouho, jak bude třeba, aby si vaše dítě v maximální možné míře osvojilo verbální i neverbální komunikační dovednosti.

 

Připravila: Marta Höferová

Foto: Shutterstock

Sociální sítě

Zůstaňte s námi v kontaktu díky našim sociálním sítím! Inspirujte se, ptejte se odborníků!

Partneři

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Ministerstvo zdravotnictví České republiky Včasná pomoc dětem Nadace Sirius Úřad vlády České republiky Nadace Jistota Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s.